Фишове на интервенции за лозаро-винарския сектор в следващия програмен период се очаква да бъдат обсъдени на 15-та Тематична работна група за новата ОСП, а междувременно от бранша вече изразиха критики относно политиката за развитие и финансиране на сектора. 

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

На масата за обсъждане са представени текстовете на 5 интервенции, които по един или друг начин вече бяха дискутирани по-рано през годината. Агри.БГ обобщава акцентите в тях.

Инвестиции в екологични съоръжения

Целта е смекчаване на последиците от изменението на климата. Интервенцията ще насърчава устойчивото развитие и ефективно управление на природните ресурси - вода, почва и въздух. 

Допустими за подпомагане са дейности, свързани с инфраструктурата на предприятието, строително-монтажни дейности за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за пречистване на отпадъчната вода и други отпадни продукти от производствения процес, инсталации за компостиране и преработка на други отпадни продукти. 

Финансовата помощ може да се получи и за общи разходи, свързани с разходите, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и строителен надзор. Важно уточнение е, че при кандидатстване е нужно да се представи ex-ante оценка.

Инвестиции в лозаро-винарския сектор

Специфична цел на тази интервенция е засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията. Предвижда се подпомагането на инвестиции за подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор, строително-монтажни работи за подобряване на производствения капацитет на предприятието и неговите структури, както и на средствата за предлагане на пазара. 

Допустими за подпомагане са кандидати, чиито проекти имат най-малко 5 точки от следните критерии за оценка и приоритет:

 • Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност и/или управление на отпадните води на предприятието;
 • Проекти на предприятия, преработващи над 30% собствена суровина;
 • Проекти на предприятия, насочени към производство на биологично сертифицирано вино;
 • Проекти на предприятия, насочени към производство на вино със Защитено наименование на произход (ЗНП);
 • Проекти на предприятия, при които над 70% от произвежданите вина са със ЗГУ и/или ЗНП;
 • Проекти на предприятия в Северозападна България;
 • Проекти на новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като гроздопроизводител към момента на кандидатстване;
 • Проекти на сдружения на винопроизводители.
Информиране в държавите членки

Очакванията са изпълнението на интервенцията да допринесе за повишаване на информираността на потребителите за отговорната консумация на вино и за обхвата на схемите на Съюза за качество, включващи наименованията за произход и географските указания.

Допустими бенефициенти са:

 • професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, включително юридически лица с нестопанска цел;
 • признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители;
 • междупрофесионални организации;
 • публични органи, когато не са единствени бенефициери на помощта.

Сред възможностите, предоставяни от интервенцията е създаването и поддържането на информационна платформа, която да съдържа информация за отговорната консумация на вино, качествените вина и процеса на тяхното производство.
Допустими за подпомагане са дейности по информиране в България и другите държави членки, като провеждане на информационни кампании и провеждане на или участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции. 

Популяризиране в трети държави

При изпълнението на интервенцията ще е допустимо осъществяването на пазарни проучвания на целевите нови или съществуващи пазари, които ще допринесат за разширяване и консолидиране на пазарните възможности. Част от изпълнението на дейностите по интервенцията ще позволи подготовката на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор.

Допустими бенефициенти са: 

 • търговски дружества, работещи основно в лозаро-винарския сектор;
 • професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, включително юридически лица с нестопанска цел;
 • признати организации на винопроизводители и асоциации на организации на винопроизводители;
 • междупрофесионални организации;
 • публични органи, когато не са единствени бенефициенти на помощта.
Преструктуриране и конверсия на лозя

В предложената интервенция лозарите вече могат да кандидатстват за закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и дронове за наблюдение и обработка. Ето подробен списък на допустимите дейности:

I.    Дейност „Конверсия на сортовия състав на насажденията“
Допустими операции:

1.    Изкореняване
2.    Засаждане
3.    Изграждане на подпорна конструкция 

II.    Дейност „Промяна на местонахождението на лозята“
Допустими операции:
1.    Изкореняване 
2.    Засаждане
3.    Изграждане на подпорна конструкция

III.    Дейност „Подобряване на техниките за управление на лозята“
Поддейности:

1.   Изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване
2.   Изграждане/реконструкция на тераси 
3.   Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване
4.   Смяна на подпорна конструкция
5.   Изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения
6.   Смяната на формировката
7.   Намаляване използването на минерални торове и препарати за растителна защита
8.   Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и дронове за наблюдение и обработка

IV. Уплътняване на междуредията - едновременно отглеждане на други растения в междуредията (списък???)
Допустими операции:

1.   Закупуване на семена
2.   Обработка на почвата
3.   Засяване/засаждане

Можете да разгледате интервенциите и на сайта на Национално сдружение на българските лозари.