След проведена дискусия, относно предложената за обсъждане от аграрното министерство „Стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор 2022-2027 година“ представителите на браншовите и експертни организации решиха, че предложеният текст на Стратегията  не отговаря на основните потребности на производителите, осъществяващи дейност в сектор Лозарство и Винарство.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Това се казва в декларация на 12 организации от сектора, изпратена до аграрното министерство, различни институции и агенции. 

Причините за негативната оценка са: 

- Стратегията не залага визия за развитието на сектора, не формулира конкретни цели за програмния период и не посочва очаквани резултати.

- Стратегията не отчита специфичната структура на сектор "Лозарство" и "Винарство", не диференцира мерките по отношение на различните по големина производители и не залага прогнозна визия за промяна или запазване на съществуващата структура. 

- Стратегията не посочва национални приоритети, отговарящи на потребностите на производителите и насочени към изграждането на съвременен конкурентен облик на българското лозарство и винопроизводство. 

- Стратегията не залага адекватни мерки за изработване на обща маркетингова стратегия, насочена към вина с висока добавена стойност, гарантиране на справедливи доходи и цени на производителите на винено грозде и вино, не залага цели, насочени към промяна на пазарната структурата и позиционирането на българските вина. 

- Стратегията не залага никакви мерки за прилагане на регионално специфични политики, насочени към устойчивост на регионите и развитие на районите за производство на вина с наименование за произход. 

- Стратегията не залага никакви мерки за насърчаване и развитие на винено-кулинарния туризъм като инструмент за формиране на добавена стойност. 

- Стратегията не залага никакви мерки, насочени към увеличаване на дела на местните сортове с оглед предлагането на вина с национално специфика и 
отличимост. 

- Стратегията не предвижда никакви адекватни мерки за развитие на лозаро- винарската наука, както и на специализираното образование за лозарство и 
винарство. 

- Стратегията насочва вниманието си към браншовите организации в сектора, без да отчита настъпилите промени, новосъздадените структури на производителите и силно изразената воля на производителите да бъдат активен партньор при формулиране на политиката в сектора. 

- Стратегията не се насочва към създаване на структура, осигуряваща водещо място на регионите и регионалните структури в сектора, а напротив - към създаването на централизиран модел, доказал неефективността си. Настояваме да бъде застъпен принципа на пирамидалност (отдолу на горе) при изграждането на структурата на браншовите организации. 

- Извън обсега на Стратегията остават много важни въпроси, свързани с производството на десертно грозде, статута на микро и малките производители, включително и тези на ракия, съгласно допустимите европейски разпоредби.

Според бранша лозаро-винарският сектор трябва да намери определение като приоритетен сектор с достатъчно и справедливо подпомагане, така че да бъде изравнен по конкурентност с останалите страни гроздо и винопроизводители. 

“Настояваме в този вид Стратегията да не бъде подлагана на обсъждане, разглеждана и приемана от ТРГ по разработване на Стратегическия план на заседанието насрочено на 9 декември 2021 г.  Настояваме да се предоставя разумен срок, не по-малко от два месеца, за представянето на нова Стратегия, с разработването на която се ангажират подписалите тази декларация организации”, се казва в документа. 

Членовете на организациите заявяват своята решимост да защитят поминъка си и осигурят всички ресурси за запазване на лозарството и винопроизводството. 

“Включително и чрез протести и настояване за смяна на ръководния екип на държавните структури, отговорни за политиката в сектора”, се казва в декларацията, която е адресирана до министъра на земеделието храните и горите, председателя на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план за развитие на земеделието, изпълнителна агенция по лозата и виното, парламентарно представени партии в 47-то Народно събрание, както и до председателя на Парламента.