Общо седем подмерки са включени в Индикативната годишна работна програма за 2019 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. С най-голям бюджет ще е подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“.
 
 
Предвидени са над 50  млн. евро за възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация. Информацията беше изнесена от екипа на Областния информационен център в Добрич на среща, посветена на възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през настоящата година.
 
За земеделските стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем са планирани средства в размер на 22 млн. евро по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. 
През септември 2019 г. се очаква да стартира прием на проектни предложения за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. 
 
Присъстващите бяха запознати и с мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, и „Тервел-Крушари“, които през 2019 г. ще финансират земеделски производители, бизнеса, юридически лица с нестопанска цел, читалища и общини.
 
Местната инициативна рибарска група „Шабла–Каварна–Балчик“ ще приема проектни предложения по шест мерки за повишаване на конкурентоспособността и модернизацията на предприятията в секторите рибарството и аквакултури, разработване и внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд на рибарите, развиване на нови форми на доходи.
 
С бюджет от 335 млн. лв. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. ще финансира проектни предложения по пет процедури. Около 117 млн. лв. са предвидени за внедряване на иновации в съществуващи предприятия и близо 59 млн. лв. за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса. Над 115 млн. лв. са планирани за развитие на регионални иновационни центрове, където допустими кандидати ще са сдружения между предприятия, научи организации, неправителствени организации, местни и регионални власти.
 
Добруджанските общини са допустими кандидати по процедурите „Изпълнение на демонстрационни или пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците“ и „Екосистемно базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения“ за общо 18,7 млн. лв. Бюджетът по седем процедури по ОП „Околна среда” възлиза на 82 млн.лв.