Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 наближава. Подмярката ще бъде отворена за кандидатстване от 10 октомври до 4 ноевмри 2016 г. В този програмен период фермерите ще имат възможност да кандидатстват за субсидиране на напоителни системи в техните стопанства. Важна информация тук е, че в проектите за кандидатстване по подмярката ще бъде допустимо залагането на системи за капково напояване и на дъждовални инсталации. 
 
Както казахме, добавят се дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
 
Решението за включване на дейности и инвестиции за напояване, като допустими за подпомагане по подмярка 4.1 в рамките на земеделските стопанства е взето с единодушно решение от страна на членовете на Комитета по наблюдение на проведеното заседание на 11 март 2016 г.  Предложените промени са базирани на Стратегия за управление и развитие на хидромелиоративния сектор и защита от вредното въздействие на водите в страната, разработена от Световна банка по проект, финансиран чрез техническа помощ на ПРСР.
 
Представените промени в текстовете на Наредба № 9 от 2015 г. по отношение на интервенциите в напояване в рамките на земеделските стопанства са изцяло съобразени с разработената Стратегия за хидромелиоративния сектор в страната, като за нуждите на подмярка 4.1 е използван подхода за подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства предложен от Световна банка под формата на предложение за рамка и програмиране.
 
Освен предвидените нови критерии за оценка, ясно е вече и предвидения максимален размер на допустимите разходи, които може да има по един проект и един кандидат, а също така и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и съответно кандидат по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020
 
В рамките на заседанието на Комитета по наблюдение бе взето решение за промяна в критериите за оценка и тяхната тежест в следствие на резултатите от първия прием на заявления, проведен през 2015 г. както следва:
 
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци" – 19 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Животновъдство"– 19 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Етеричномаслени и медицински култури"– 19 точки;
-      Проекти с комбинация от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3– 20 точки;
 
Във връзка с направеното предложение максималния брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 1“ от 19 точки се увеличава на 23 точки.
 
По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната“ по който се предоставят 9 точки, предложението е същия да бъде променен както следва;
 
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Плевен - 1 точка;
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Ловеч – 2 точки;
-      Проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на територията на Северозападен район в страната – област Видин, област Враца и област Монтана - 5 точки;
 
Във връзка с направеното предложение, максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 6“ от 18 точки се намалява на 14 точки.
 
По отношение на критерия, насочен към „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти“, по който се предоставят максимален брой от 15 точки предложението е да отпадне от текста на критерия за оценка приоритета за стопанства в преход към биологично производство на продукти.
 
Предложението за нов текст по критерия е следното:
 
-      „Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти“ – 15 точки и минимално изискване -  „Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с производство на биологични продукти“.
 
Предложението на Управляващия орган е с цел да бъде насочена финансовата помощ към производства, които вече са биологично сертифицирани и предлагат на пазара биологични продукти и от друга страна по прецизно разпределяне на приоритетите в Северозападен район на база характеристиките на отделните административни области в неговият обхват.
 
Тук се прави и предложение за добавяне на нов критерий за оценка, свързан с приоритета, насочен към заетост в земеделските стопанства. Предложението на Управляващия орган е въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към устойчива заетост в съществуващи земеделски стопанства.
 
Предложението за текст по критерия е следното:
 
„Проекти представени от кандидати, които извършват земеделска дейност от най – малко три години към момента на кандидатстване“ – 10 точки и минимално изискване – „Средносписъчният брой на персонала от последните три години е най – малко 5 и този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта“.
 
Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 3“ от 10 точки се увеличава на 20 точки.
 
С въвеждането на нов критерий за оценка, Управляващият орган има за цел да подобри устойчивостта на създадената заетост в съществуващите земеделски стопанства. От друга страна с въвеждането на нов критерий за оценка, насочен към съществуващите стопанства ще се осигури надграждане и допълняемост със съществуващия вече критерий за създаване на нови работни места посредством проектите по подмярката.
 
Предложение за добавяне на нов критерий за оценка, свързан с допълнително насърчаване на интегрирания подход. Предложението на Управляващия орган е въвеждането на нов критерий за оценка, който е насочен към допълнително насърчаване на интегрирания подход при земеделски стопанства.
 
Предложението за текст по критерия е следното:
 
-      „Проекти с инвестиции за строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост, включително съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“ – 10 точки и минимално изискване – „Над 65 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях“.
 
Във връзка с направеното предложение максималният брой точки, които едно проектно предложение може да получи по „Приоритет 8“ от 8 точки се увеличава на 18 точки.
 
Управляващият орган на ПРСР се стреми да засили приоритетното подпомагане по подмярка 4.1 на проекти с инвестиции, които в по-голяма степен допринасят за постигане на изискванията на пазара за количество и качество на предлаганата продукция. Изпълнението на тези цели ще позволи от друга страна и по-доброто интегриране на земеделските стопани в процеса по преработка на предлаганите от тях селскостопански продукти. Инвестициите в недвижима собственост позволяват тяхната по-дълга експлоатация във времето и значително допринасят за добавянето на стойност към произвежданата продукция чрез осигуряване на по-високо качество, чрез съвременни методи на съхранение, обработка и третиране, включително повишаване на производителността на труда. В тази връзка, Управляващият орган на ПРСР счита, че с добавянето на нов критерий за оценка в още по-голяма степен ще се засили интегрирането на земеделските стопани в хранителната верига.
 
Във връзка с отправените предложения по критериите за оценка, общия сбор от всички критерии за оценка се променя от 100 точки на 120 точки.
 
Предвидени са и промени в максималния размер на допустимите разходи за един проект и един кандидат и максималния интензитет на финансовата помощ за един проект и един кандидат:
 
- намаляване на максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за периода на прилагане на Програмата от 1 500 000 евро на 1 000 000 евро;
 
- намаляване на максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни инвестиции за периода на прилагане на Програмата от 4 000 000 евро и съответно от 5 000 000 евро на 1 000 000 евро;
 
- намаляване на максималното комбинирано подпомагане за един проект за колективни инвестиции от 90 % на 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
 
- намаляване на интензитета на финансовата помощ по проектните предложения, добавките /увеличенията/ към базовия размер от 50% на финансовата помощ се лимитират до 10 % за всеки един от отделните случаи, описани в текста на подмярката.