Вторият прием за проектни предложения по подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия" по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще бъде отворен в началото на юли.

Фермери вече очакват старта на подмярка 6.3

Общият размер на финансовото подпомагане се равнява на 22 млн. евро, съобщи Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

НССЗ: „Ще бъдат подкрепени проекти, чието изпълнение ще допринесе за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени  и проекти, чрез които ще се ускори модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства."

Специалистите на НССЗ  ще изготвят безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

За целта стопаните трябва да подадат заявление към НССЗ за получаване на консултантски пакет 5.1. от подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020.

„Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение, да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН  2020).

Съветът на Националнатаслужба към фермерите е да посетят най-близкия Териториален областен офис на НССЗ, за да се консултират с експертите за възможностите за развитие на конкретното стопанство.

Специалистите предоставят безплатни консултации в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика, както и по други въпросите свързани с ПРСР.

НССЗ: „Експертите имат богат опит при изготвяне и управление на бизнес планове на млади фермери и малки стопанства, и ще окажат пълно съдействие при кандидатстване по мерките от ПРСР, по които Службата работи."

Работно време на териториалните областни офиси на НССЗ е от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:30 ч. Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните офиси на НССЗ може да намерите тук.