Паленето на стърнища и растителни остатъци върху земеделски земи е забранено от няколко закона у нас. За това предупреждава Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по повод зачестилите сигнали за запалени стърнища от недобросъвестни фермери. 


Най-сериозната санкция за земеделските стопани, които палят стърнища, е свързана с отнемането на субсидиите, които те получават.


Съгласно европейското и националното право, земеделските стопани са длъжни да спазват правилата на Кръстосаното съответствие, за да се получава пълният размер на субсидията.


Част от тях е Националният стандарт за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 6), свързан с „Поддържане на нивото на органични вещества в почвата“, който забранява изгарянето на стърнищата. Държавен фонд „Земеделие“ има правото да направи редукция на субсидиите, която е индивидуална за всеки отделен случай на неспазване и може да достигне 100%.
 
Схемите или мерките, за които се прилага намаление на плащанията при установяване на неспазване на Кръстосаното съответствие са следните:
- схеми за директни плащания (СЕПП; преразпределително плащане; зелени директни плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързано с производството подпомагане; схемата за специално плащане за култура –памук);
-  годишни премии по компенсаторните мерки на ПРСР (мярка 10 Агроекология и климат; мярка 11 Биологично земеделие; мярка 12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите; мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения и мярка 14 Хуманно отношение към животните);
-  плащания по мерки на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (мерки Преструктуриране и конверсия на лозя и Събиране на реколтата на зелено от Програмата за периода 2014-2018 г.; мярка Преструктуриране и конверсия на лозя от Програмата за периода 2019-2023 г.) 

 
Предвидените санкции по Закона за опазване на земеделските земи, който категорично забранява паленето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи, предвиждат санкцията за първо нарушение да е от 1 500 до 6 000 лв., а при повторно става от 2 000 до 12 000 лв.


По Закона за опазване на околната среда всички юридически, физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от тях поземлени имоти. За нарушения екоминистерството налага глоби за физически лица от 100 до 6 000 лв., за юридически лица и еднолични търговци от 1 000 до 20 000 лв. 


По закона за МВР глобите на органите за „Пожарна безопасност и защита на населението“ са от 200 до 2 000 лв


АЗПБ вече е сезирала Министерство на земеделието, храните и горите и ДФ „Земеделие“ с апел за завишаване на контрола и проверките, както и за прилагането на всички законоустановени строги мерки и санкции. Асоциацията призовава всички фермери, които се притесняват лично да подадат сигнал за подпалвачи, да се обръщат към АЗПБ, за да може организацията да сигнализира контролните органи.