Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони прие промяна на мярка „Агроекология и климат” в ПРСР 2014-2020 на заседанието си в края на миналата седмица, която включва дейност за отглеждане на медоносни растения за осигуряване на паша на пчелите.

 

Според заместник-министъра на земеделието Васил Грудев по този начин ще се осигури запазване на биоразнообразието, като същевременно ще се подпомогне и пчеларският сектор.

[news]


Бенефициенти по дейността могат да бъдат физически и юридически лица, които трябва да имат сключен договор с пчелар/и с регистриран пчелин/и с минимум 20 пчелни семейства в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните. С цел осигуряване на ефективна паша, разстоянието от пчелините до площите, на които ще се извършва паша е до 1 км. Разнообразието на медоносни култури е един от основните проблеми за пчелите. За тази цел, за да се избегне монокултурна паша е заложено отглеждане на минимум три растения. С цел осигуряване на достатъчно количество медоносна растителност е определена гъстота на паша от минимум 0,5 ха/пчелно семейство.

 

При управление на дейността, кандидатите за подпомагане е необходимо да спазват ограничение за употреба на препарати за растителна защита и могат да използват единствено разрешените за употреба съгласно Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008.

 

Одобрената за участие по дейността площ може да не се припокрива географски всяка следваща година от поетия агроекологичния ангажимент, но не може да бъде намалявана с повече от 10 %.

 

Подпомагането е на хектар допустима обработваема площ и възлиза на 143 евро/ха. Ставката е изчислена на база пропуснати ползи и допълнителни разходи, като са взети в предвид пропуснати ползи от намален добив, поради ограничения в използваните препарати за растителна защита (ПРЗ), разходи по осигуряване преместване на пчелните семейства, разходи за поддържане и обслужване на пчелина.

 

При управление на дейността кандидатите спазват изисквания по отношение на правилата за кръстосано спазване и минималните изисквания за използване на торове и продукти за растителна защита.


„Чрез гласуването на Комитета ще бъде започната процедурата за нотификация на ПРСР 2014 – 2020 г., като амбицията е новата мярка да започне да се прилага от следващата кампания за директни плащания през 2016 г.”, коментира още заместник-министър Грудев.

МЗХ представи на Комитета по наблюдение и списък с медоносни растения, които са допустими за подпомагане по дейността:


Списък с медоносни растения:
 

Зърнено-бобови култури

• Елда /гречка/ (Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tartaricum)

• Нахут (Cicer arietinum)
 

Маслодайни култури

• Рицин (Ricinus communis)

• Рапица (Brassica napus)

• Слънчоглед (Helianthus annuus)

• Репко (Brassica rapa)
 

Технически

• Памук (Gossypium hirsutum L.)
 

Етеричномаслени култури

• Синап бял (Sinapis alba)

• Кориандър (Coriandrum sativum L.)

• Босилек (Ocymym basilicum L.)

• Анасон (Pimpinella anisum)

• Резене (Foeniculum vulgare)

• Бял трън (Silybum marianum)

• Невен (Calendula officinalis)

• Молдавска маточина (Dracocephalum moldavicum) 
 

Фуражни култури

• Инкарнатна детелина (Trifolium incarnatum)

• Александрийска детелина (Trifolium alexandrinum)

• Гръклян (Trifolium balansae)

• Персийска детелина (Trifolium resupinatum)

• Разклонена детелина (Жълта детелина,звездел),(Trifolium patens)

• Полска детелина (дребен звездел)( trifolium campestre schreb)

• Еспарзета (Onobrychis sp.)

• Полско секирче (Lathyrus Sativus)

• Бяла едногодишна комунига (Melilotus albus Desr.)

• Пясъчен фий (Vicia villosa)

• Фий (Vicia sativa)

• Борчак (Vicia ervilia)

• Едроцветна глушина (Vicia grandiflora)

• Теснолистна глушина (Vicia angustifolia)

• Топинамбур, земна ябълка (Helianthus tuberosus)
 

Специални медоносни растения

• Фацелия (Phacelia tanacetifolia/ Phacelia tanacetifolia)

• Пореч (бораго) (Borago officinalis)
 

Зеленчукови медоносни култури

• Бакла (Vicia faba L.)

• Чубрица (Satureja hortensis L.)

• Тиква (Cucurbita maxima)

• Тиквичка (Cucurbita moschata Dusch.)

• Диня (Citrullus lanatus)

• Пъпеш (Cucumis melo)

• Краставица (Cucumis sativus) 


 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!