Крайният срок за кандидатстване по кампания директни плащания 2015 е в края на тази седмица – петък – 15 май. Срокът вероятно ще бъде удължен, става ясно от проект за промени в Наредба 5, публикуван на интернет страницата на Земеделското минисерство.


Решението за удължаване на срока ще се вземе заедно с браншовите организации от сектор Земеделие, много от които излязоха с официални позиции с настояване срокът за подаване на заявления да се удължи. 

Както Фермер.БГ писа в петък, министър Десислава Танева обяви, че МЗХ ще предложи три възможни варианти на действие при вземане на национално решение относно удължаване на срока на подаване на заявления за Кампания 2015 и потенциални последствия от съответното решение:

 

I ВАРИАНТ – без удължаване на срока – краен срок 15 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 9 юни 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 май 2015 г.)

Продължават се условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2015 и в рамките на проведената информационна кампания.

Не се променя действащото законодателство.

[news]

Запазват се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. за 2015 г. от 10 юни до 28 август 2015 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2015 г. от 10 юни до 17 септември 2015 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

 

Запазва се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2015 г. – 9 юни 2015 г.)

 

Възможност за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2015 г.

Съществува риск от невъзможност да бъдат декларирани всички потенциално допустими за подпомагане площи поради ограничената времева рамка.

 

Риск от по-бавен темп на кампанията за подаване на заявления поради въведените новости от 2015 г. и завишен риск за невъзможност всички желаещи земеделски стопани да подадат заявление поради недостиг на време за кампанията.

 

II ВАРИАНТ – частично удължаване на срока – краен срок 29 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 23 юни 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 г.)

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2015 и в рамките на проведената информационна кампания.

Необходимост от промяна в действащото законодателство.

 

Променят се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. при удължаване на срока за 2015 г. от 24 юни до 11 септември 2015 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2015 г. от 24 юни до 1 октомври 2015 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

 

Променя се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2015 г. – 23 юни 2015 г.)

 

Създават се определени трудности за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2015 г.

 

Възможност за определено затруднение при графика на контрола на условията за диверсификация на културите (периода на контрол следва да бъде от 15 май до 15 юли независимо от сроковете за подаване на заявления).

 

Намалява се рискът от невъзможността да бъдат декларирани всички потенциално допустими за подпомагане площи като се увеличава периодът, в който кандидатите за подпомагане могат за подадат заявления.

 

Предоставя се възможност за наваксване забавянето в хода на кампанията и се елиминира рискът за невъзможност всички желаещи земеделски стопани да подадат заявление поради недостиг на време за кампанията. На земеделските стопани се предоставя повече време за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват.

От друга страна, обаче, се намалява времето за изчисляване на полагащото се подпомагане за потенциалните кандидати по схемата за дребни земеделски стопани, изпращане на уведомления до тях и преценка от тяхна страна дали да кандидатстват по схемата, което следва да се извърши до 15 октомври 2015 г.

 

Опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията в т.ч. извършване на анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания, което съответно ще рефлектира с възможно забавяне на датата на изплащане на подпомагането към земеделските стопани.

 

При прилагане на този вариант се постига определен баланс между негативите от забавянето на контролите и плащанията и ползите от удължаването на времето, в което земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане. Това е сравнително най-балансираният вариант на прилагане, при който ползите от удължаването на срока и възможностите за земеделските стопани ще позволят поемането на премерен риск от забавяне на контрола с цел дългосрочно балансирано и положително развитие на сектора.

 

III ВАРИАНТ – максимално удължаване на срока – краен срок 15 юни 2015 г. (без санкция) и краен срок 10 юли 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 юни 2015 г.)

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2015 и в рамките на проведената информационна кампания.

Необходимост от промяна в действащото законодателство.

 

Променят се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. при удължаване на срока за 2015 г. от 11 юли до 28 септември 2015 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2015 г. от 11 юли до 18 октомври 2015 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания. Това автоматично означава, че бенефициентите по схемата за преходна национална помощ за овце и кози в никакъв случай няма да имат възможност да получат субсидии на 16 октомври 2015 г., тъй като периодът на задържане няма да е изтекъл.

 

Променя се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2015 г. – 10 юли 2015 г.)

 

Създават се съществени трудности за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2015 г.

 

Възможност за съществено затруднение при графика на контрола на условията за диверсификация на културите (периодът на контрол следва да бъде от 15 май до 15 юли независимо от сроковете за подаване на заявления).

 

На земеделските стопани се предоставя повече време за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват.

 

От друга страна, обаче, се намалява времето за изчисляване на полагащото се подпомагане за потенциалните кандидати по схемата за дребни земеделски стопани, изпращане на уведомления до тях и преценка от тяхна страна дали да кандидатстват по схемата, което следва да се извърши до 15 октомври 2015 г. Опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията в т.ч. извършване на анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания, което съответно ще рефлектира с възможно забавяне на датата на изплащане на подпомагането към земеделските стопани.

 

Невъзможност за извършване на плащанията по мерките от ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 през декември 2015 г., които през последните години се извършват през месец декември в годината на кандидатстване поради изместване на проверките на физическите блокове и съответно по-късното представяне на Разплащателна агенция на резултатите за физическите блокове и за специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Затруднение при спазване на сроковете за изпращане на писма за одобрение/неодобрение на кандидатите по Мярка 10 и Мярка 11 от ПРСР 2014-2020.

 

При прилагане на този вариант България ще се възползва в максимална степен от гъвкавостта, дадена от законодателството за прилагане на максимално дълъг период за подаване на заявления за подпомагане, и се намалява рискът от незаявяване на всички потенциално допустими за подпомагане площи и кандидати за подпомагане. 

 

Аналитичен работен документ за периода на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2015

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!