Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изготви проект на наредбата за условията и реда на прилагане на мярка 10 - Агроекология и климат от новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). 

 

Допустимите бенефициенти по мярка Агроекология трябва да са физически лица, еднолични търговци или юридически лица, които са земеделски стопани, а също и да са регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

 

Поетите ангажименти по дейности от ПРСР (2007-2013) ще бъдат финансирани от бюджета и до 2015 г., а от 2016 до изтичането им ще бъдат изплатени от бюджета на ПРСР (2014-2020), става ясно от документа. Финансовата помощ се предоставя за период от пет последователни години съгласно отбелязания в заявлението агроекологичен код. Един кандидат може да бъде подпомаган едновременно за извършването на повече от една агроекологична дейност за периода на прилагане на мярка „Агроекология и климат“.

 

При комбиниране на направления, максималният размер на годишното плащане е съгласно посочените размери в Приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, както следва:

1. за едногодишни култури - 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури/ трайни насаждения - 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване - 450 евро/ха;
4. за застрашени от изчезване местни породи - 200 евро/ЖЕ.

При комбиниране на дейности върху един парцел размерът на финансовата помощ е сума от размера на агроекологичните плащания за отделните дейности.

 

За възстановяване и поддържане на затревени земеделски площи с висока природна стойност (ВПС1):
а) за поддържане на затревените земеделски площи с ВПС чрез паша -126.80 евро/ха;
б) за поддържане на затревени земеделски площи с ВПС чрез косене – 113.51 Евро/ха

 

Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение:
а) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи - 81,59 евро/ха; 
б) за превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus), в постоянно затревени площи - 278 евро/ха;
в) за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на червеногушата гъска на 50% от заявената по дейността площ и с минимум 30% царевица, попадащи в местообитанията на червеногушата гъска – 103.68 евро/ха;
г) да не прибират реколтата преди 31 юли в площи с гнезда на ливадния блатар (Circus pygargus) - 109.93 евро/ха;

 

Контрол на почвената ерозия:
а) за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи – 315 евро/ха;
б) за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:
- затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения – 156 евро/ха;
- изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона – 142 евро/ха; 
в) Противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
– за създаване и поддържане на буферни ивици - 40 евро/ха;
- за поясно редуване на културите – 38,2 евро/ха;

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – 179 евро/ха, а при използване на най-малко две работни кучета– 182 евро/ха.

 

Годишният размер на плащанията за Опазване на застрашени от изчезване местни породи и сортове, важни за селското стопанство е, както следва:
1. Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство:
а) за едър рогат добитък и биволи - 200 евро/животинска единица (ЖЕ);
б) за овце и кози - 145 евро/ЖЕ;
в) за свине - 122 евро/ЖЕ;
г) за коне - 143 евро/ЖЕ;
Чл. 15. На всеки две години от прилагане на мярката размерът на агроекологичните плащания се преразглежда от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони на Република България (2014-2020 г.) и те може да бъдат намалени или увеличени.

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ ОТ ТУК
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!