До края на годината остава по-малко по месец. Задават се празници, а служителите в Министерството на земеделието работят върху най-големия подарък за фермерите – Стратегическия план за новата ОСП, чиито правила ще се прилагат от 2023 г. 

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

И за да дойде доставката до ЕК навреме, тоест до края на годината, предстоят натоварени дни за финализиране на проекта с изчистване на всички интервенции по сектори. Обсъждането им с участниците в Тематичната работна група, включително и с представители на бранша, е насрочено за два последователни дни – на 9 и 10 декември.

Дневният ред на 9 декември започва с представяне на анализа за структурата на земеделските стопанства у нас. Агри.БГ ви запозна детайлно с различните категории в няколко поредни материала. Тъй като тук са заделени цели два часа, можем само да гадаем дали случайно няма да се дискутират и онези пет варианта за таван на директните плащания, за които Явор Гечев вече бегло спомена.

Срещата продължава с всички интервенции по Първи стълб, от които пчеларите ще могат да се възползват в новия програмен период. Те са цели 10, като голяма част от тях са заимствани от Националната пчеларска програма, която няма вече да се прилага от 2023 г.

•    Техническа помощ за пчелари и пчеларски организации;
•    Обмен на информация и добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации;
•    Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
•    Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;
•    Рационализиране на подвижното пчеларство; 
•    Действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, загубата на пчели или спада на производителността, както и потенциално токсичните за пчелите вещества;
•    Действия за запазване или увеличаване на наличния брой пчелни кошери в Съюза, включително развъждане на пчели;
•    Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
•    Популяризиране, комуникация и маркетинг, насочени по-специално към повишаване на осведомеността на потребителите относно качеството на пчелните продукти;
•    Подкрепа за увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите.

Заседанието на 9 декември продължава с представяне на Стратегия за развитието на лозаро-винарския сектор в България за периода 2022-2027 г., както и на интервенциите по Първи стълб: Преструктуриране и конверсия на лозя; Инвестиции в лозаро-винарския сектор; Популяризиране в трети държави; Информиране в държавите членки; Инвестиции в екологични съоръжения.

Без излишни подробности са изредени секторните интервенции в рамките на директните плащания за „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. Следва представяне на мерките в областта на биологичното земеделие и околната среда по Втори стълб: Биологично производство; Райони, изправени пред природни или други специфични ограничения; Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000.

Единствена точка от дневния ред на работната група на 10 декември са агроекологичните интервенции по Втори стълб:

•    Мярка за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии;
•    Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия (плодове, зеленчуци, десертни лозя и билки);
•    Мярка за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство;
•    Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство;
•    Мярка за устойчиво управление на пасища от Националната екологична мрежа (НЕМ1) чрез контролирани практики за регулирана паша;
•    Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в орнитологични важни места в обработваеми земи;
•    Мярка за създаване и възстановяване на екологичната инфраструктура;
•    Мярка за използване на устойчиви практики и сортове, отглеждане при специфични условия;
-    Подпомагане за сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия (зърнено-житни култури и слънчоглед);
-    Устойчиви практики за управление на почвата;
•    Насърчаване намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт - зеленчуци, плодове и десертни лозя;
•    Мярка за осигуряване на естествено опрашване.

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg