Характерни за средните земеделски стопанства са високата степен на специализация, наемането на допълнителна работна ръка и разполагането със собствена техника, се посочва в анализа за различните категории стопанства, публикуван от Министерството на земеделието.

Чакат ли вече фермерите новия министър или харесват работата на служебния?

На база на преброяването през 2020 г. става ясно, че според Използваната земеделска площ (ИЗП) средните стопанства за миналата година са 38 915, което е 29,3% от общия брой. От тях 34 828 имат достъп до земя. ИЗП на тези стопанства е 1 333 799 ха, или 33,7% от общия размер ИЗП.

Средният размер на ИЗП на едно средно стопанство е 38,30 ха, на Стандартната продукция – 35 650 евро, а на животинските единици – 28,62 ЖЕ.

Специализираните растениевъдни стопанства в тази категория са 20 386 (52%). Средният размер на ИЗП е най-висок при производството на „Житни, маслодайни и протеинови култури“ (68,93 ха), следвани от трайни насаждения (22,24 ха), лозя (22,24 ха) и зеленчуци (3,40 ха).

Броят на специализираните животновъдни стопанства е 12 337 (32%). Преобладават фермите в млечното говедовъдство, като средният размер на СП е 49 107 евро, а средният брой животински единици – 40.

Смесените стопанства заемат малък дял – 6 192 (16%). С най-висок показател СП са стопанствата с полски култури и тревопасни животни. Средният брой на животните е 23 ЖЕ, а средният размер на СП – 45 861 евро. 

Като цяло средните стопанства са ориентирани към пазара и степента на стоковост на продукцията е значителен – 89% ( изключва се употребата на семена и животни за вътрешен оборот).

Растениевъдство

Според критерия Използвана земеделска земя като средни земеделски стопанства може да се дефинират тези, които разполагат с площи от 5 ха до 30 ха.

На база на данните от заявените за подпомагане площи през Кампания 2019 фермите с от 5 до 30 ха имат най-голям относителен дял – 36 %. Те разполагат с едва 7,6% от ИЗП, което формира среден размер от около 14 ха.

От гледна точка на производствените характеристики стопанства с обработваеми земи се отличават с отглеждането на до две полски култури, като основната обхваща до 75 % от площта.

Зеленчуци – оранжерийно производство

Предвид технологията на производство по показател ИЗП зеленчуците оранжерийно производство се разглеждат самостоятелно. Размерът на ИЗП при тях е от 0,1 ха до максимум 35 ха по данни за Кампания 2019 г.

Стопанствата с оранжерийно производство върху площ от над 5 ха са едва 2,8 %, но същевременно разполагат с 33% от ИЗП. Това прави среден размер на стопанството от около 9,5 ха оранжерийна площ.

От 2015 г. оранжерийното производство се подпомага по Схемата за зеленчуци оранжерийно производство. За периода 2015-2019 г. площите нарастват с 23%, а бенефициентите с над 55%.

Животновъдство

На база на критерия брой животни като средни земеделски стопанства могат да се дефинират тези, които отглеждат от 50 до 200 млечни или месодайни крави или биволици и от 100 до 300 овце-майки и/или кози-майки.

Специално за дребните преживни животни данните от Кампания 2019 показват, че земеделските стопанства с овце и кози са общо 9 566, в които се отглеждат 1 118 675 животни. В 28% от тях овцете и козите са под селекционен контрол и представляват 32% от животните в страната.