Загубата на почвено плодородие и водната ерозия са сред най-тежките проблеми в земеделието, пише в своя статия инж. Г. Георгиева, еколог на  фирма „ЕКО РЕ” EООД.
 
Минералното торене в такава ситуация е хвърляне на пари на вятъра, понеже по голямата част от разтворимите форми се просмукват под подкореновата система на растенията и от там навлизат в подпочвените води (основно нитрати), превръщат се в неусвоим за растенията съединения (основно фосфати) или излитат в атмосферата, в резултат на денитрификацията. 
 
Загубата на хумостно вещество -дехумификация
Почвата и нейното естествено плодородие са в основата на човешкия живот. Имайки предвид, че земеделските земи са основен източник за прехраната на населението, ние трябва да се отнасяме с тях подобаващо, като запазим техните естенствени процеси и не ги увреждаме. В последните 20-тина години природата ни показа, че както ние се държим с нея, така и тя ще се държи с нас.
 
Наблюдава се трайна тенденция към намаляването на органичното почвено вещество в обработваемите земя. При културните растения, в зависимост от особеностите  на всяка култура,  процесът на формиране на пресен хумус е сравнително слабо изразен, а доминира процесът на минерализиране на хумуса и обедняването му в почвите. Това намалява водоустойчивостта на почвената структура в орния хумусно- акумулативен слой. Процентното съдържание в хумуса на почвата се изменя твърде бавно, а неговото разпределение по почвените хоризонти е свързано с продуктивността (плодородието) на почвата. 
 
Прекомерните обработки на почвата като дълбочинно разораване, интензивното окопаване на някой видове селскостопански култури, също води до разрушаване на почвения профил, при което се получава слягане и образуване на почвена кора, която намалява физичните и химични свойства на почвата.
 
Проблемът с регулирането на хумусното съдържание е един от най-важните за земеделието. 
„ЕКО РЕ” ЕООД се стреми да реши този проблем, чрез производството на продукта VITA ORGANIC, който е „пълен” органичен тор, произведен от птичи отпадъци. Предимството му спрямо другите органични торове, е че е бързо действащ, с високо съдържание на готов хумус.
 
При използването му можем да се върнем назад във времето и да възродим теорията за хумостното хранене на растенията на А. Теер (1809), да намалим последиците от водната ерозия, като подобрим естествената водопропускливост на почвения комплекс и да подобрим естественото и плодородие, заради високо съдържание на всички необходими за растенията и почвените микроорганизми хранителни вещества.
 
VITA ORGANIC не променя естествените почвени процеси, а след въвеждането в почвата образува колоидни разтвори, в които интензивно се развиват почвени микроорганизми. В резултат от жизнената дейност на микрофлората се подобрява качествения състав на почвата, образува се хумус, биогенни елементи, хуминови киселини, хетероауксини и други, необходими за живота на почвата и растежа на растенията. 
 
Хранителните вещества, които се намират в колоидните разтвори, практически не се измиват и се запазват в почвата в продължение на редица години. Концентрираният органичен тор VITA ORGANIC се характеризира с кондиционна влажност, еднородност, сравнително малка плътност, алкална реакция на средата и високо съдържание на органични вещества, без мирис на амоняк.
 
Водната ерозия - земеделските земи се превърнаха в земеделски блата
Почвената водна ерозия е най-сериозният деградационен процес в последните няколко години, който засяга  земеделските земи в  цялата страна. Основните причини за нея са безконтролно изсичане на горите,  водещо до  нарушаване на водния баланс, нерегулирана паша на добитъка, неправилно разораване на склоновете, неправилно земеделие. 
 
Снимка:umweltbundesamt.de
 
Ерозията е причина за намаляване на дълбочината на коренообитаемия слой, вследствие на образувалия се повърхностен отток, отмиващ хумусно-акумулативния почвен слой, в който се съдържа най-висото съдържание на почвено органично вещество и полезни микроорганизми. 
 
Намалението на количеството на хранителните елементи, заедно със забавената и некачествена сеитба, ще доведе до спад в добивите и качеството на продукцията. 
 
Друго последствие от водната ерозия е заблатяването и недостъпността в земеделските масиви за прибиране на миналогодишната продукция. Това ще доведе до финансови загуби на земеделските производители и  изчерпване на филтриращия капацитет на почвата. Топенето на снеговете ще увеличи още повече опастността от водната ерозия върху почвите, който се използват за различните видове земеделие.
 
Едно добро решение за тези терени е използването на VITA ORGANIC, заедно с хидромелиоративните мероприятия за бързо възстановяване на почвения комплекс. Той повишава ерозионната устойчивост на почвите, чрез връщане на интензивно изнесените  хранителни елементи с повърхностния отток, като те са в достъпна форма за растенията. При ерозираните земи, един от най-важните фактори за повишаване на добивите от отглежданите от тях култури, е изпозването на подходящи торове в оптимални за състоянието им норми.
 
Екипът на „ЕКО РЕ” ЕООД препоръчва норма на торене с VITA ORGANIC 200 кг на декар за водно ерозирали почви.
Необходимо е да се отчита, че почвата и растенията са взаимосвързани сложни хетерофазни системи, на които са необходими определени хранителни вещества за реализирането на техните жизнени функции, свързани с метаболизма на съответните превръщания. Като при това почвата обеднява и тя отново трябва да се обогатява с торове, съдържащи органични и неорганични компоненти в определена форма и съчетание.
 
Оптимален вариант за решаването на тази сложна задача е органичният тор VITA ORGANIC, в състава на който влизат органични съединения на въглерода, азота, фосфора, калия, микроелементи в добре усвояема форма, стабилизатори, катализатори за размножаване на почвените микроорганизми, които са способни да превръщат хидроокисите и металните окиси в разтворими форми.
 
Алчността си има цена. Да вземем всичко от земята, а после какво? 
Сегашната земеделска практика е насищане на почвата с минерални торове, нарушаващи кръговрата на органичните веществао в обработваемите площи и излагащи на риск устойчивостта на плодородието на почвата в продължение на дълъг период от време. Съпътствано е с постоянно натрупване на  токсични метали и металоиди, съдържащи се като примеси в химически торове. При тяхното внасяне в почвата се нарушава нейната стуктура, воден баланс и физичните и химични процеси.
 
При производството на минералните торове освен че всеки елемент е изваден от естествената си среда, се замърсява и околната среда. От икономическа гледна точка внасянето в почвата на прекомерни количества торове  се прави от фермерите с цел рентабилност и високи добиви.
 
В много проучвания е установено, че повишаването на добивите в световен мащаб през последните десетилетия се дължи 50% на минералното торене. То се е смятало за безвредно, както за човека, така и за растенията и почвата.  
Изкустените торове не могат да осигурят балансираното хранене, тъй като са синтезирани от химически чисти вещества. Агрохимията в последните десетилетия, започна да изучава вредните им въздействия и натрупването им в продукцията, дължащи се на прекомерното торене най-вече с азотни торове.
 
Минералните торове се разтварят бързо и преминават лесно през почвения профил, особено в земеделски земи, които са подложени на водна ерозия, като при това те стигат до подпочвените води (най-вече под форма на нитрати), докато други в контакт с водата се превръщат в неусвоими форми за растенията (фосфати). Повечето от последиците от минералното торене са намаляване на видовото разнообразие, увреждане на почвените и водните екосистеми и увеличение на болестите по растенията в почви, зависими от минералното торене.
 
Друг произтичащ от минералното торене проблем е допълнителното вкисляване на почвите. По данни на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията  „Никола Пушкаров”, 46% от почвите в България са вкислени. Това изисква допълнителна обработка (варуване) на почвата и още финансови разходи.
 
Решението на този проблем не е в използването на оборски тор (мирише), поради наличието на семена на плевели и патогенни микроорганизми, които преживните животни не могат да разградят. В оборския тор и водните разтвори на други органични торове няма наличие на калций. Като добавим и факт известен на всички, че непрегорелите органични торове изгарят кореновата система на растенията.
 
Преработеният птичи тор VITA ORGANIC е ОБЕЗЗАРАЗЕН и БЕЗ МИРИЗМА. Може да  бъде заместител на голяма гама от органични и минерални торове, заедно с оптималното си съдържание на калций намалява необходимостта от допълнителни обработки. Съвместим е с всички продукти за торене и растителна защита. Той може да се внесе в почвата веднъж в годината по всяко време на  вегетационния период. Не е панацея, но е едно екосъобразно решение на проблемите на българското земеделие.
 
Екипът на „ЕКО РЕ” ЕООД си е поставил задачата да предложи на българския потребител продукт с ниска цена, бързо действие и дълготрайно устойчиво освобождаване на толкова хранителни вещества, колкото са неоходими на Вашите разтения. 
VITA ORGANIC е разработен в широка гама от разфасовки и форми, за да задоли Вашата техническа обезпеченост от стайните растения, през хоби градинарството до земеделския производител.
 
Нашата мисия е да работим за плодородието, без да увреждаме околната среда като за това ползваме технология, която е напълно безотпадна.
 
За повече информация и запитвания: www.ecoreltd.com