Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов издаде заповед за увеличаване на бюджета и сключване на договори над наличния бюджет за заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, постъпили в периода на прием. Заповедта предвижда възможност за договаряне над наличния бюджет в размер на левовата равностойност на 49 500 000 евро.
 
 
В срок до 14 дни от публикуване на настоящата заповедта, която е от 5 януари 2018 г., кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на прием от 30 ноември 2015 г. до 18 декември 2015 г., получили под 55 точки съгласно критериите за подбор и заявен размер на разходите, надвишаващ левовата равностойност на 2 000 000 евро, следва да подадат предложения за намаляване на размера на допустимите разходи.
 
Предложенията за намаляване по образец се подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. 
 
Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г., в това число замяна на строително-монтажни работи с купуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители.