До 30 март 2019 г. собствениците или ползвателите на обект за съхранение на зърно над 50 тона подават в съответната Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по местонахождение на обекта декларация по образец за местонахождението и капацитета на обекта.
 
 
Причината за това е изменението на чл. 58о и чл. 58н от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 
 
Към декларацията се прилага копие от нотариален акт, удостоверяващ правото на собственост или на ползване на декларатора, или копие на договор за наем на обекта или склада за съхранение на зърно, съобщават от офисите на областните дирекции. 
Физическите и юридическите лица, които стопанисват обекти за съхранение на зърно над 50 тона, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция „Земеделие" декларации по образец за местонахождението на обектите и наличното количество зърно в тях. 
 
Декларациите могат да се подават в електронен или хартиен вариант. При недеклариране или подаване на неверни данни се налага глоба от 500 лв. До 5000 лв.
 
 
Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага  имуществена санкция от 1000 до 15000 лв. При повторно извършено нарушение глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.