Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2018-2019 г. продължава.
 
 
Тя започна на 1 октомври 2018 г. В срок до 10 юни 2019 г.  регистрираните земеделски стопани трябва да представятактуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.
 
 
Земеделските стопани, които трябва да се пререгистрират по Наредба 3 за Кампанията за директни плащания 2018 г., могат да го направят до последния ден, в който заявленията се подават със санкции за просрочие.
 
Заверените в общинските служби „Земеделие“ документи може да се представят в областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.
 
Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за текущата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.
 
Регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.
 
Още:
 

Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин