Обнародвана е новата наредба за мониторинг на пазара на зърно. С нея се определят  условията и редът за водене и съхранение на базите данни за обектите за съхранение на зърно, контролът по отношение на всички декларирани данни, представителното окачествяване на зърно и съхраняването и обобщаването на събраните данни.
 
Декларация за обявяване на обект за съхранение на зърно няма да се подава за обекти с вместимост под 200 тона, е записано още в Наредбата.  
 
Когато обектът за съхранение на зърно се ползва от повече от едно лице, всички ползватели подават декларации за складовете, които ползват.
 
От Наредбата става ясно, че декларация за произведеното и налично количество зърно ще подават само производителите, които произвеждат зърно на площи от 500 и повече декара. Когато лицето произвежда и/или съхранява зърно на територията на повече от една област, подава отделна декларация за зърното, произведено и/или налично във всяка една от тях. 
 
Декларации за налично зърно се подава за всеки обект за съхранение или склад, включително когато в него през съответния месец не се съхранява зърно.
 
Когато ОДЗ установи, че обекти за съхранение на зърно или складове в тях не са подали декларации поканва ползвателите в 3 – дневен срок да изпълнят задължението си за подаване на декларация. Ако ползвателят не изпълни задължението си директорът на ОДЗ разпорежда извършването на проверка на място на обекта или складовете.
 
В декларацията за произведеното зърно се посочват количествата с натрупване от предходното тримесечие или месец, а за наличното зърно - към момента на деклариране.

С пълния текст на Наредбата можете да се запознаете ТУК