По инициатива на Владимир Уручев, Комисията по земеделие и развитие на селските райони проведе размяна на мнения с Европейската комисия по искането за удължаване с шест месеца на срока за допустимост на разходите по програмите за развитие на селските райони за периода 2007-2013.
 
Михаил Думитру, директор на дирекция "Програми за развитие на селските райони" към Главна дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" на ЕК представи позицията на Комисията по искането за удължаване, което получи подкрепа от 17 държави-членки в Съвета в края на месец март.
[news]
ЕК е запозната с предизвикателствата пред голяма част от държавите членки при приключване на програмите, вкл. поради икономическите трудности, пред които са били изправени през програмния период 2007-2013 г. Г-н Думитру отбеляза, че ЕК обмисля искането за удължаване, но подчерта, че подобна стъпка налага промяна на основния регламент за подпомагане развитието на селските райони от ЕЗФРСР, което изисква допълнително време и може да срещне съпротива сред част от държавите в Съвета.
 
В изказването си Владимир Уручев подчерта наличието на ясен политически ангажимент сред държавите-членки за успешно приключване на програмите, което е видно и от обстоятелството, че нито една държава не се е противопоставила на искането за удължаване в Съвета. Уручев изрази уверението си, че и Европейският парламент ще подкрепи това искане, за да могат земеделските производители да приключат успешно своите проекти. В тази връзка той припомни, че фермерите разчитат преимуществено на средствата по ОСП и често нямат достъп до друг ресурс за развитие на селските райони.
 
Уручев призова за защита интересите на земеделските стопани, които нямат вина за рисковете от административното изискване плащанията да приключат до края на 2015 г. "Финансовата криза, по-късния старт на програмите и обстоятелството, че за някои държави членки този програмен период бе пръв, доведе до известно забавяне, но тази ситуация е поправима със съответни действия от страна на ЕК. Очакваме Комисията да реагира своевременно и да намери най-подходящия начин за промяна на съответната нормативна база, с оглед одобрение на искането за удължаване", допълни Уручев.
 
На следващо място Владимир Уручев подчерта, че искането за удължаване на срока на плащане не означава искане на допълнителни средства от европейския бюджет. "Искането касае единствено удължаване на срока на допустимост на разходите по програмите, за да могат да бъдат завършени проектите, които са в процес на изпълнение. Подобна мярка е одобрявана и в предишни програмни периоди с положителни резултати, тъй като осигурява "плавен преход" между стар и нов програмен период", разясни Уручев.
 
"Нека не наказваме земеделските производители за това, че добросъвестно изпълняват проектите си, а да направим необходимото, за да постигнем целите на ОСП за по-конкурентоспособен земеделски сектор в Европа", отбеляза в заключение Уручев.
 
В проведената дискусия, членовете на комисията AGRI подкрепиха предложението за удължаване срока на плащане и изразиха готовност за конкретни и своевременни действия, вкл. чрез промяна на съответното европейско законодателство. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!