Селското стопанство е единственият икономически сектор в България, чийто дял в заетостта на населението расте, като достига 16.7% от работещото население, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за четвъртото тримесечие на 2017 г.
 
 
Общо заетите лица в икономиката у нас в края на миналата година са били 3 366 900. През последното тримесечие на 2017 г. те са отработили 1 415.2 млн. часове. Делът на заетите в аграрния сектор се увеличава на годишна база от 15.8% на 16.7%. Съответно за индустрията е отчетено намаление от 26.1% на 25.7%, а за сектора на услугите – от 58.1% на 57.6%.
 
На едно заето лице се падат 8 146.1 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки създава средно 19.4 лв. БВП за един отработен час, съобщи още НСИ. По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. БВП на един зает се увеличава с 0.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.
 
Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през четвъртото тримесечие на 2017 г. запазва равнището си от съответното тримесечие на предходната година, докато БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 0.1% за същия период.
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 23 761 млн. лв. по текущи цени.
 
 
През този период спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.4% до 3.0%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1% до 26.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 70.7% при 72.4% през съответния период на предходната година.
 
По предварителни данни за четвъртото тримесечие на 2017 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 210.30 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 17.00 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 761.00 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 18.00 лв. от текущия обем на показателя.
 
Източник: НСИ
 
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 1 267.20 лв. брутна добавена стойност на един зает и 3.40 лв. за един отработен човекочас. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2017 г. възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 876 лв. от стойностния обем на показателя.
 
 
При среден за тримесечието валутен курс от 1.66154 лв. за щатски долар БВП възлиза на 16 507 млн. долара и съответно на 2 333 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро.