Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили следните правила: 
1. памукът е произведен на територията на страната; 
2. използваните сортове са вписани в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол; 
3. минималната гъстота на посевите е не по-малко от 8000 бр./дка. 
 
Кандидатите за подпомагане по схемата предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по: 
1. постоянния адрес на кандидата - физическо лице; 
2. адреса на управление на кандидата - юридическо лице или едноличен търговец. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!