Няколко подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат отворени в близките месеци, стана ясно от актуализираната Индикативна годишна работна програма, публикувана днес от земеделското министерство. 

ДФЗ: Започва прием на заявления за субсидии по подмярка 6.3

Предстои отваряне на приеми за финансова подкрепа на инвестициите в малки стопанства за производство на качествени продукти и създаване на къси вериги на доставка. Значителни средства се предвиждат за напоителни системи извън отделните стопанства.

Съществени субсидии са предвидени също за иновации и за обучение на кадри в земеделието и горското стопанство.

Подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ се очаква да бъде отворена през септември, а приемът на предложения ще продължи до октомври. 

Бюджетът по подмярката е определен на стойност до 1 685 121 евро. Средствата са за модернизиране на физическите активи в земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. 

За финансово подпомагане подмярка 4.2.2 могат да кандидатстват малки земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем. Минималната сума за подкрепа на едно одобрено стопанство е 1 250 евро, а максималната – 75 000 евро.

Подмярка в подкрепа на напояването със значителен бюджет от 50 465 860 евро или близо 100 млн. лв. ще бъде отворена през октомври. Това е подмярката 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“. На подкрепа от нея може да разчитат проекти за възстановяване на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация.

Субсидиите ще бъдат насочени към „Напоителни системи“ ЕАД, както и към оператори, които предоставят услугата „Доставяне на вода за напояване“, собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, кооперации. Приемът ще продължи до декември.

Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ е за подпомагане на оперативни групи, създадени за конкретен иновативен проект.

Бюджетът по подмярката е левовата равностойност на 20 млн. евро. Приемът ще бъде отворен през септември и ще приключи през ноември, а максималната субсидия по един проект е 450 000 евро.

Голям интерес от страна на фермерите се очаква по подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Според публикуваната Индикативна програма подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари.

Земеделското министерство: „Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя.“

Бюджетът по втората фаза от подмярка 16.1 е 8 млн. евро. Подкрепата е предназначена за организации на земеделски стопани, малки и средни предприятия и търговци на дребно, които работят с конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар. Приемът на проекти ще бъде отворен през септември и ще приключи през ноември

По подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ се отпускат 8 млн. евро за подпомагане на организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство.

Кандидатстването по всички мерки се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).