Министерството на земеделието публикува нови указания за отпускането на субсидии за газьола, използван от земеделските производители.

Стопани получават 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола

Документът беше одобрен от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по време на неговото заседание на 19 август.

Публикуваният пакет от шест документа за Кампания 2019 за газьола съдържа Указания за прилагане на помощта, образец Опис на фактурите за закупен газьол, Инструкции за попълване на описа на фактурите, Образец на заявление за държавната помощ, Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти, както и Заповед на министър Десислава Танева за определяне на срока за прием на заявления по схемата.

Както Агри.БГ писа, земеделските стопани ще получат през тази година до 84 млн. лв. по схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. 

Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 9 до 27 септември 2019 г.

Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

„Мярката представлява схема за подпомагане на земеделски стопани, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), и цели създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво (газьол) за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство, чрез прилагане на намалена акцизна ставка на газьола“, отбелязват Указанията.

На подпомагане подлежат земеделските стопани, които извършват механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Бенефициерите трябва да отговарят на седем изисквания.

Преди всичко е необходимо те да бъдат вписани в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Фермерите трябва да имат заверена регистрационна карта по Наредба № 3/1999 г. за стопанските 2017/2018 г. и 2018/2019;

Изисква се също да нямат изискуеми публични задължения, да не са обявени в несъстоятелност, да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация.

Не подлежат на подпомагане и предприятия в затруднено положение, по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 651/2014;

Подпомагане не се полага и на онези, които са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи.

Последното изискване е земеделският производител да има валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за 2018 г. 

Земеделските стопани, които отглеждат видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Указанията уточняват, че видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. 

За видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни, информация (по отношение на броя) се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 г., който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. 

Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява автоматично от модула за прием на заявления в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).