От днес, 3 септември, стартира приемът на заявления за подпомагане по отношение на гориво, купено през 2017 година. 
 
 
Приемът на документи продължава до 21 септември, 2018 г., като заявления се подават в общинските служби „Земеделие”, заедно с копия от и опис на фактурите за купено гориво.
 
 
Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските стопани, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, и цели създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство, чрез прилагане на намалена акцизна ставка на газьола.
 
Бюджетът на помощта се определя със Закона за държавния бюджет и за 2018 г. е 84 млн. лева. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.
 
 
Искам да участвам, но как?
За участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец, в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, в срок до 21 септември. 
 
Към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за купен газьол и удостоверение за липса на изискуеми публични задължения. При установени технически грешки, същите могат да бъдат коригирани в рамките на периода за прием на заявления. След приключване на приема, корекции не се допускат. 
 
Видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. За видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни, информацията (по отношение на броя) се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин, който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява (автоматично от модула за прием на заявления) в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).
 
Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на  индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни/Интегрираната информационна система.
 
Държавен фонд „Земеделие“ определя максимално допустимото количество газьол (в литри), за което може да се възстанови част от стойността на акциза на газьола, след извършване на проверките по чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.    
 
Купуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите за купения газьол се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.
 
За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
максимално допустимото количество газьол, и 
• количеството купен газьол по фактури. 
 
Отстъпката от стойността на акциза за литър купен газьол се определя в левове по следната формула:
ОСА=ОРП/∑ИГКи,
където:
ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър купен газьол;
ОРП е общият размер на държавната помощ;
ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри, или
 
Отстъпката от стойността на акциза за литър купен газьол е равна на частното от общия размер на държавната помощ (84 мл. лева за 2016 г.) и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година.
 
Припомняме и някои важни моменти, за да не допускате грешки при подаване на документите.
Обърнете внимание, че при вписване, трябва да отбележите датата на фактурата, която трябва да е в диапазона от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
В графата за купен газьол количеството се вписва в литри. Имайте предвид, че когато се налага изписването на десетична запетая, трябва да се използва символа за десетична запетая – на стандартна клавиатура се намира под цифрата „3“ в дясната част на клавиатурата (numeric pad).