Има голям интерес от земеделските стопани от област Смолян към кандидатстване по подмярка 6.1 „Млад фермер“.
 
 
това каза Мариана Неделева, главен експерт, координатор към териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.
 
От стартирането на насоките по кандидатстване за подмярката в средата на март досега около 20 човека – потенциални кандидати са проявили интерес към нея. Срокът за кандидатстване за финансиране е тримесечен и ще изтече на 17 юни. 
 
Експерти от Службата предоставят на място консултантски пакет на регистрирани земеделски стопани, които са декларирали, че ще кандидатстват по тази мярка. 
 
Едно от условията е те да имат икономическо стопанство от 8 до 16 хил. евро СПО (Стандартен производствен обем) и да отговарят на изискванията, посочени в актуалните условия за кандидатстване по мярка 6.1.
 
„Консултантският пакет включва съвети относно различни възможности и алтернативи за развитие на стопанството, съвети за процеса на отглеждане на животни или култури в стопанството, съвети за законно-нормативни изисквания свързани с регистрационни разрешителни и лицензионни режими при стартиране на дейност в областта на земеделието“, каза Мариана Неделева пред Фокус.
 
Тя допълни, че пакетът включва и изготвяне на бизнес-план и основна информация за проектопредложение по мярката. 
„При декларирано желание от страна на бенефициента ние съдействаме и при подаване на проектното предложение чрез ИСУН 2020, това е информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България“, разясни Неделева.
 
Общият размер на помощта за един стопанин не може да надвишава 25 000 евро, като плащането се извършва на два транша – при одобрение на проекта половината сума и второто плащане след коректното изпълнение на бизнес-плана. 
 
 
За финансиране по мярката могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които задължително са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г като земеделски стопани. Възрастта, която е допустима за кандидатстване, е от 18 до 40 навършени години към датата на подаване на проектното предложение. Важно за кандидатите е да не са изминали 24 месеца от регистрацията им като земеделски стопани, подчерта Неделева.
 
Приоритетните области, за които се дават точки, са животновъдство, плодове и зеленчуци. Освен това област Смолян се намира в планински район, на който също се полага допълнителна подкрепа.
 
Тази година зайците са изключени от мярката, но са включени кокошки, пуйки и гъски и приоритет се дава на прехода към биологичното производство или биологичните производители, посочи експертът. 
 
 
Важно условие е, кандидатът да поддържа икономическия размер, с който е тръгнал и да не го намалява през годините. „Задължително трябва да направи поне една инвестиция в дълготраен материален актив. Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобственост с друго лице, с изключение на съпружески начала, не се подпомагат и стопанства, които имат втори ръководител, не се подпомагат и дейности, свързани с производство на тютюн, в които продължава да се отглежда такъв след края на стопанската година – 30 септември“, обясни Неделена.
 
Приоритет се дава на хора, които имат образование в областта на селското стопанство и ветеринарната медицина, както и на млади фермери, които създават заетост и нови работни места.