Постоянната комисия на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ)  по земеделие, гори, селски и планински райони ще проведе заседание днес, 14 април 2016 г., четвъртък. На него ще присъства зам.-министърът на земеделието Васил Грудев.
 
По време на срещата ще бъде обсъдена подготовката за приема на документи по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за общини от селски райони.
 
На срещата са поканени да присъстват кметове и общински експерти, в това число и участващи в Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 и в работните групи по изготвяне на нормативната уредба по подмярката, както и по подхода „Водено от местните общности развитие”. 
 
Събитието ще се проведе от 14:00 часа в Центъра за обучение на местните власти в село Гергини, община Габрово.