Европейските и национални схеми за качество в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. ще насърчават производството на продукти със защитени географски означения и специфичен характер. Това се казва в съобщение от аграрното министерство след осмото заседание на Тематичната работа група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.

Пътят към новата ОСП

Подпомагането ще даде възможност на местните производители да повишат имиджа на своите продукти и да им осигуряват достъп до нови пазари и ще бъде насочено в две направления. 

Първото покрива допълнителните разходи, направени от фермерите и техните групи, влизащи в нови схеми за качество. 

Максималният годишен размер на финансовата помощ за присъединяване към схемите е до 3 000 евро за едно земеделско стопанство, като максималният размер на финансовата помощ е до 100%. Помощта се предоставя под формата на годишно плащане за период до пет последователни години.

 

Второто направление ще бъде свързано с подпомагане на информационни и промоционални дейности, свързани със схемите за качество, на признати групи и/или организации на земеделски производители. 

Финансовата помощ по него ще бъде в размер до 70% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, а максималният размер на финансиране за едно проектно предложение ще е до 50 хил. евро.

 

Помощта от страна на държавата ще е насочена към производителите и групите производители на продукти със Защитено наименование за произход (ЗНП), Защитено географско указание (ЗГУ) и Храни с традиционно-специфичен характер (ХТСХ) при изготвянето на продуктовата им спецификация. Тя включва сертифициране при биологично производство и преработка. Подкрепата цели популяризиране и разширяване на маркетинга на тези храни, се посочва в съобщението. 

България има потенциал да регистрира повече храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер в европейски регистри, особено в секторите мляко, плодове и зеленчуци, посочват от министерството, но не допълват защо това досега не е направено. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg