Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Румен Порожанов в интервю за Фермер.БГ относно разглеждането, одобряването, проверките и злоупотребите по мярка 6.1  Стартова помощ за млади земеделски стопани по ПРСР:
 
Г-н Порожанов, колко проекта по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР бяха подадени, колко от тях бяха ранкирани и колко попадат в 100-процентния бюджет по подмярката?
Приети и оценени, в съответствие с критериите за подбор, са 2632 проекта, като общият размер на финансовата помощ по тази заявка е 128,5 млн.лв. На последващо разглеждане ние сме заложили 120% от тях или общо 1680 проекта от общия брой на подадените заявления. Допълнително се разглеждат и други 6 проекта, които са в рамките на едните точки и са с равен брой точки с последното заявление. В 100%-ния пакет, който подлежи на договаряне, ще бъдат 1400 проекта, като към момента това са проекти с не по-малко от 32.79 точки. Разбира се, в рамките на разглеждането, в рамките на одобрението за допустимост на проектите, ние ще слезем към 110-120 в зависимост от разглеждането на проектите. Тяхната бройка обаче ще бъде тази, защото стойността на един проект не се намалява - тя е фиксирана съгласно Програмата.
[news]

Тоест 32.79 е минималният брой точки, над който проектите по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" се одобряват? Какво се случва с проектите между 29.27 и 32.78 точки, които бяха ранкирани? Колко проекта попадат тук?
Към момента, това което споменах и преди малко, това са на 100-те процента. Да, в момента договаряме тези, които са на 32.79 точки като на последващ етап, когато разгледаме тези проекти в 100% извадка в рамките на разгледаните допълнителни 20%, ние ще започнем да договаряме всички в освободен бюджет в рамките на точките на ранкинга, който са получили. Но към момента договаряме именно проектите над 32.79 точки.
Бройката веднага мога да ви я кажа, тя е разликата между 1680 и 1400 и това са към 280 проекта. Ще бъдат договаряни и под 32.79 в рамките на този диапазон, именно при освобождаване на бюджет от неодобрени проектни предложения в рамките на 100 процентовия пакет над 32.79 точки.
 
Колко са нередовните проекти от проверките – в кои сектори са те? 
Към момента с предложение за отказ са около 50 проекта, като преобладаващата част от тях има наличие на несъответствие с първоначално изискуемият минимален икономически размер на стопанството, който се изисква по наредбата или несъответствие с изискването за стартиране на земеделски стопанин, когато той е започнал първи път. Това е изискването кандидатът да е земеделски стопанин в рамките на предходните 18 месеца преди кандидатстването. Така че до момента в рамките на разглежданите проекти, в 100-процентовата извадка имаме идентифицирани 50 проекта. Разбира се, тук има и един друг нюанс - той е свързан с проектите, които са за отглеждане на зайци или зайки-майки и отглеждането на пъдпъдъци, където констатирахме, особено в някои области, недобронамерено подадени проекти. 
 
Предвид установени нарушения в проекти със зайци и пъдпъдъци, вярна ли е информацията, че всички инвестиционни намерения в тези направления са отхвърлени?
Информацията ви не е много точна. Всички инвестиционни намерения в това направление в момента се проверяват на 100% извадка. Идентифицирахме много проекти, особено в Благоевградска област, при които имаше съсредоточаване на проекти в едни и същи населени места за отглеждане на зайци, за отглеждане на пъдпъдъци. Там ние направихме повторни и потретни проверки на тези бенефициенти. За съжаление, опасенията, които имахме, се оказаха основателни и на много от местата, подобни животни – зайци и пъдпъдъци, липсват при съответните бенефициенти. При нашите проверки, особено говоря за Благоевградска област, бенефициентите започнаха да се крият, някои от тях автоматично се отказаха като стартирахме проверките и ние в момента продължаваме с проверките именно в Благоевградска област. Там са съсредоточени повече от 1/3 от проектите за тези две направления за зайци и за пъдпъдъци. Това ни накара да направим пълна проверка на тези проекти в цялата страна, тя ще приключи до края на седмицата. Там ситуацията не е толкова драматична, има констатирани нередности, но не са така фрапантни като в Благоевградска област. Така че подобни проекти ще бъдат договаряни, когато ние установим абсолютно наличие на животни, условия за отглеждане на тези животни, а не само разнасяне на кафези из домовете или гаражите, каквито случаи констатирахме. Тези проекти, които отговарят на изискванията, ще бъдат договорени, но на този етап нямаме нито един договорен – това ще стане след приключването на проверките.
 
В какъв срок ще приключи подписването на проектите по подмярка 6.1?
Към днешна дата контролна извадка са минали 710 проекта, което означава, че те са обработени от нашите Областни дирекции, ние сме направили контролната извадка по тях за риск анализа и те са готови за договаряне. Тук искам да вметна, че контролните извадки са общо 4. По първите 3 контролни извадки, броят на проектите беше 637 – така че по тези 637 договорите са подготвени, поканени са бенефициентите и смятаме, че вече имаме подписани над 450 договора. В рамките на приключване на проверките и в рамките на довършване на контролните извадки, ние считаме, че до края на месец февруари ще приключим с договарянето по тази мярка. 
За съжаление искам отново да акцентирам, че доста много спекулативни проекти при това кандидатстване се констатираха. И тези спекулативни проекти не са случаен продукт. Този продукт е на консултанти, този продукт е на местни хора, които се занимават с това нещо и се стараят по един или по друг начин да договорят подобни плащания, без да има реални действия, но както ви казах, това няма да го допуснем!
Бих искал да акцентирам и да ви кажа нещо, дори поради слабости в работата именно по мярка 6.1 най-вече, през изминалата седмица уволнихме част от ръководството – директора и експерти от Областната дирекция в Благоевград.
 
Кога се очаква проектите, които ще получат финансиране по подмярката, да бъдат публикувани на интернет страницата на ДФЗ?
В рамките на следващата седмица ще публикуваме първите одобрени 710 проекта и поетапно ще актуализираме информацията. Съгласно наредбата, Фонд Земеделие има изискване да актуализира информацията на 6 месеца и в последствие ще си спазим това задължение, което имаме.

София БЕЛЧЕВА