Днес, 12 май 2014 г., изтича срокът за внасяне на писмени предложения и мнения по проекта на решение на Министерския съвет (МС) за одобряване проект Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на замеделската и горска техника е представен за публично обсъждане на страницата за обществени консултации. С решение 635 от 22 октомври 2013 г. Министерски съвет одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.

 

Целта на пакета от мерки е премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуеми документи, съкращаване на срокове за предоставяне на услуги в администрацията, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите. В този пакет от мерки под номер 22 е включена услугата - издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника. За облекчаване на бизнеса и гражданите при предоставянето на тази услуга е необходимо да отпадне един от изискваните документи, а именно представянето на удостоверение за актуално състояние.

 

Изпълнението на мярката ще се осъществи с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Според вносителите на проекта с промените ще бъдат изпълнени и изискванията на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. В тази връзка условията и редът за издаване на разрешително на лицата за обучение по придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника ще бъдат уредени с предложения проект на закон.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!