Оформилата се трайна тенденцията на намаление на броя на стопанствата, отглеждащи селскостопански животни се запазва и през 2016 г. (с изключение на тези с биволи), главно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства. (виж инфографиката)
 
 
От друга страна, продължава да се увеличава средният размер на стопанствата, което е предпоставка за постигане на по-висока ефективност на производството и икономическа стабилност.
 
В сравнение с 2015 г., броят на животновъдните стопанства, в които се отглеждат говеда намалява с 9%, а тези с биволи остават без съществена промяна. При стопанствата, отглеждащи овце и кози спадът е съответно с 14,3% и 23,9%, а при тези със свине - с 24,1%. 
 
Същевременно, през 2016 г. се наблюдава увеличение на броя на отглежданите животни, с изключение на козите. Най-голям ръст се отчита при биволите – с 13,2%. Общият брой на говедата и овцете се увеличава съответно с 1,4% и 2,1%, а този на свинете - с 2,7%. По-съществен спад на годишна база е отчетен само при общия брой кози – с 14,2%. 
 
 
През 2016 г., в резултат на прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане в животновъдството (в т.ч. схеми за месодайни крави и животни под селекционен контрол) се запазва тенденцията на увеличение на едрите и дребни преживни животни с месодайно направление. Броят на месодайните крави нараства с 12,4%, а на овцете-майки за месо - с 11,0%. 
 
Броят на птиците намалява с 12% спрямо предходната 2015 г., до 13,7 млн., което се дължи главно на по-малкия брой пилета за месо и патици, съответно с 27,3% и 8,2%.
 
При всички видове животни през 2016 г. е отчетено окрупняване на стопанствата. Най-съществен ръст е регистриран в средния брой на свинете, отглеждани в стопанство – с 35,4%, достигайки 56 броя (при 41,4 броя през 2015 г.). Значително увеличение спрямо предходната година се наблюдава и в овцевъдните и козевъдни стопанства, като средният брой на животни в тях е съответно с 19,2% и 12,7% повече. 
 
При средния брой на животните в стопанствата, отглеждащи говеда и биволи общо нарастването е съответно с 11,4% и 13,9%. 
През 2016 г. се наблюдава намаление на броя на млечните крави и козите-майки, съответно с 1,8% и с 9,3% на годишна база. Броят на млечните овце-майки остава стабилен (+0,2%), а този на биволиците се увеличава - с 11,7%.