Публикуваха регламента „Омнибус“ в официалния вестник на Европейския съюз (ЕС). С него се цели допълнителното опростяване на общата селскостопанска политика (ОСП) чрез серия технически подобрения на четирите регламента, свързани с ОСП.
 
 
Регламентът касае директните плащания, развитието на селските райони, общата организация на пазара и хоризонталния регламент. Той влиза в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на ЕС и се прилага от 1 януари 2018 г.
 
Ето някои от застъпените идеи:
- За да се увеличи използването на застраховки на реколтата, животните и растенията, както и използването на взаимоспомагателните фондове и инструмента за стабилизиране на доходите, максималният процент на първоначалното публично подпомагане следва да бъде увеличен от 65 на 70 %;
 
- За да се позволи на държавите членки да адаптират подпомагането по линия на ОСП към своите конкретни нужди, следва да им се предоставят подходящи възможности да преразглеждат решението си за прехвърляне на средства от своя таван за директни плащания към програмите си за развитие на селските райони и обратно. Те следва съответно да имат възможност да преразгледат решението си и считано от календарната 2019 година, при условие че такова решение не води до намаляване на сумите, предназначени за развитие на селските райони;
 
- С цел да се засили гъвкавостта по отношение на доброволното обвързано с производството подпомагане извършването на годишно преразглеждане от държавите членки на решенията им за подпомагане следва да се разреши, считано от референтната 2019 година.
 
Една от основните пречки пред създаването на организации на производителите, главно в държавите членки, които изостават по отношение на степента на организираност, изглежда са липсата на взаимно доверие и предходният опит. Във връзка с това, наставничество, при което функциониращи организации на производителите дават пример на други организации на производителите, групи производители или отделни производители на плодове и зеленчуци, може да доведе до преодоляването на тази пречка и поради това следва да бъде включено в целите на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.
 
В допълнение към изтеглянията на продукти от пазара за безплатно разпространение е целесъобразно също така да се предостави финансово подпомагане за наставнически дейности, предназначени да насърчават производителите да създават организации, които отговарят на критериите за признаване, за да могат да се ползват от пълно финансиране от Съюза в рамките на оперативните програми на съществуващи организации на производители.
 
Според регламента мерките за предотвратяване и управление на кризи следва да бъдат разширени, за да включат и попълването на взаимоспомагателните фондове, които, като нови инструменти, биха могли да спомогнат в борбата срещу кризите, както и да включат насърчаването и комуникацията с оглед диверсифицирането и окрупняването на пазарите на плодове и зеленчуци.
 
Освен това използването на договори в сектора на млякото и млечните продукти може да спомогне за увеличаване на отговорността на операторите и за по-голямо осъзнаване на необходимостта от по-добро отчитане на сигналите на пазара, подобряване преноса на цените и адаптиране на предлагането спрямо търсенето, както и да спомогне за избягването на някои нелоялни търговски практики. С цел да се създадат стимули за използването на подобни договори в сектора на млякото и млечните продукти, както и в други сектори, производители, организации на производители или асоциации на организации на производители следва да имат правото да поискат сключването на писмен договор, дори ако съответната държава членка не е предвидила задължително използване на подобни договори.