Проект на наредба, която да урежда съдържанието, функционалността на Интегрираната системата и възможностите за достъп до нея, публикува Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ).

Променят сроковете за доказване на продукция

В мотивите на проектонаредбата за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. е записано, че е нужно на земеделските стопани да се осигури възможност предварително да получат информация за съответствието на заявените от тях площи с данните за референтните парцели, включени в специализиран слой „Физически блокове“. Сега това е възможно по отношение на слой „Площи, допустими за подпомагане“, но се предвижда такава процедура да бъде приложена и по отношение на атрибутните характеристики на референтния парцел. 

“С цел отразяване на измененията в чл. 33а, ал. 5 от ЗПЗП е необходимо в наредбата да бъде уточнен формата на пространствените данни и обхвата на атрибутните характеристики от послойната структура на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), които са публично достъпни, в това число и да се даде определение в допълнителните разпоредби за избрания векторен формат.”

Проектът на наредба включва създаването на разпоредби, които да регламентират съдържанието и обхвата на система за електронни услуги, чрез която се предоставя възможност на кандидатите за подпомагане да декларират данни, касаещи схеми и мерки за подпомагане, като същевременно да бъде създадена и поддържана среда за комуникация и обмен на документи и информация между кандидатите за подпомагане и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА). 

"С проекта на наредба се цели да бъде осигурена публичност на данните при извършване на административни проверки по ежегодно подаваните заявления за подпомагане по отделни схеми и мерки", се казва в мотивите на нормативния акт.

Измененията  са насочени към запознаване на земеделските стопани с данни от СИЗП, които касаят размера на отпусканата финансова помощ по схеми и мерки за подпомагане. 

По проекта е проведена предварителна консултация с браншови организации на 18.12.2020 г. Справката за постъпилите становища и предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения е публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации.