Окръжна прокуратура в Монтана е внесла предложение до Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да предприеме спешни мерки за обезопасяване на язовир Огоста, тъй като има опасност за живота и здравето на местните хора, а също и от увреждане на селскостопански земи и други недвижими имоти. 
 
 
Преписката в ОП-Монтана е образувана по повод сигнал, подаден от неправителствени организации и политически партии, в който са изброени нередности и пропуски в експлоатацията и поддържането на язовира. По левия скат на съоръжението е установено свлачище, което граничи с град Монтана. Повредени са зони на каменната облицовка на стената, има и други пропуски.
 
„Изложените в сигнала проблеми са от завишен обществен интерес, тъй като засягат опазването на живота, здравето и имуществото на хората“, подчертава Окръжната прокуратура. Това налага предприемането на всички законоустановени мерки за стриктно спазване на закона и приложимите режими за обезпечаване на сигурността и безопасността на язовира, допълват магистратите.
 
По преписката  са  изискани документи от МЗХГ, Министерство на околната среда и водите (МОСВ), от Областния управител на Област Монтана, от кмета на община Монтана и от кмета на община Бойчиновци. Извършени са проверки от различни контролни органи - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Териториална дирекция „Национална сигурност“-Монтана, ОД на МВР-Монтана.
 
 
Установило е, че язовир „Огоста“ е включен в списък на потенциалноопасните язовири, утвърден от министъра на вътрешните работи. Създадена е опасност за 21 населени места в областите Монтана и Враца, с население над 75 000 души.
 
По повод направените констатации междуведомствената комисия изготвила писмени препоръки към собственика – МЗХГ. Според документа в срок до 30 юни тази година трябва да се извършат спешни и неотложни ремонтно-възстановителни работи на повредените зони на каменната облицовка на водния откос на язовирната стена; машинните части на съоръженията във водната и водовземната кула; повредените участъци по отводящия канал, налагане на ограничения във водоползването, за следене нивото на подпочвените води и други.
 
Служители на Окръжната прокуратура-Монтана са извършили проверка, като са установили, че до 2 май нито една от изброените дейности не е изпълнена. По тази причина прокуратурата е сезирала МЗХГ с искане за предприемане на спешни и неотложни ремонтно-възстановителни работи.