По Дунавската дига в община Гулянци няма прекъсвания, пропадания и свличания на откосите й, а за да се гарантира нейното нормално експлоатационно състояние, продължава непрекъснатото почистване на короната и откосите й.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това в отговор на депутатски въпрос от проф. Светла Бъчварова за състоянието на предпазните диги в землището на село Загражден, където според нейна информация състоянието на съоръжението е особено критично.
 
„При така установеното техническо състояние на Дунавската дига на територията на община Гулянци не е била застрашена сигурността от заливане на нито едно от крайдунавските села“, заяви министър Порожанов в писмен отговор.
 
Той информира, че дължината на Дунавската дига на територията на общината е 47 020 метра. С нея се предпазват от заливане земеделски земи, населени места и техническа инфраструктура в низините Карабоаз и Милковица. За отводняване на низините са изградени 4 отводнителни помпени станции с открита и закрита канална мрежа за отводняване на 79 348 декара земеделски земи.
 
„При постоянно извършваните обходи и наблюдения се установяват единични изравяния от земеровни животни, които се тампонират“, допълва Румен Порожанов.
 
През септември 2016  Междуведомствено комисия, назначена от областния управител на Плевен, е направила предписания за почистване на дигата от дървета и храсти.
 
„Предприети са мерки и за почистване в най-критичните участъци. През 2018 г. продължава почистването на короната и водния откос на Дунавската дига на територията на община Гулянци, с което ще се гарантира изправното техническо състояние на съоръжението“, подчертава министърът.
 
 
Според него, помпените станции работят непрекъснато с пълния си капацитет от ноември 2017 г. досега, като целта е да не се допуска повишаване на нивото на подпочвените води в низините. 
 
„Гарантирано е на земеделските производители от региона, че няма да се допусне компрометиране и проваляне на посевите им в резултат на неблагоприятно високи подпочвени води“, заявява Румен Порожанов.
 
Той допълва, че водното ниво на река Дунав през тази пролет се е задържало високо за определено време. Това наложи почистване от храстовидна растителност и наноси откритата отводнителна канална мрежа, за да се подобри нейната проводимост и да се осигури ефективна работа на помпените станции. 
 
С наличната остаряла техника в региона - един булдозер и един багер, клон "Среден Дунав" на "Напоителни системи" ЕАД, е извършил почистване на 12 300 метра открита канална отводнителна мрежа.