Датата на всяко от третиранията да не предхожда датата на издадената фактура за покупка на съответния препарат. Това предлагат в проекта на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) за периода 2017-2019 година. 
 
 
Доводите за тази промяна са, че чрез нея ще се избегнат злоупотреби при закупуване на препарати за борба срещу вароатозата.
 
През предходните години от прилагане на пчеларските програми, с цел максимално усвояване на бюджета, ДФЗ е допускал наддоговаряне. Това се случваше по част от заявленията за подпомагане по мярката за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в ЕС, когато заявения по мярката бюджет надхвърля разполагаемия, определен в заповедта за прием.
 
 
По тези заявления са сключвани договори с клауза за изплащане на договорената финансова помощ, при условие, че остане неусвоен ресурс от бюджета по мярката. За финансовата 2017 г. тази практика е преустановена. Така с цел по-добро администриране на Програмата се разписаха текстове, които да регламентират сключване на договори над бюджета по НПП 2017-2019 г., с възможност за изплащане на договорираната финансова помощ при наличие на неусвоен финансов ресурс по мерките от Програмата.
 
Проектонаредбата предвижда и отпадане на задължението бенефициентите да съхраняват оригиналите на всички документи, свързани с подпомаганите дейности поне три години след изплащане на финансовата помощ. Изискването обаче ще важи за инвестиционните мерки - А, В и Д от пчеларската програма.
 
Срокът за предложения и становища е 12 ноември 2017 г.