Разнопосочни са позициите относно прилагането и бюджета на екосхемите, които аграрните министри изразиха по време на последното заседание на Съвета по земеделие в Брюксел. 

Дали се провалихме в преговорите за новата ОСП? (част 1)

Част от министрите се изказаха против заделяне на определен бюджет за екосхемите от Стълб 1. Те са съгласни обаче, че трябва да бъдат избегнати потенциални загуби на средства заради неизползвано финансиране, се казва в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието. 

Министрите настояха за въвеждане на 2-годишен преходен период, преди да бъдат приложени новите правила за ОСП след 2020 г.

Държавите членки се опасяват, че липсва предишен опит при прилагането на новите екосхеми. Ето защо преобладава мнението, че трябва да бъдат прилагани доброволно както от самите страни, така и от фермерите. 

Голям брой държави членки обърнаха внимание и на „добрия опит“, който имат с прилагането на мерките от Стълб 2, които вече са добре познати на фермерите. 

Разнопосочни позиции бяха изказани относно това да има единен процент на ниво ЕС от обработваема земеделска площ, която да бъде заделена за непроизводствени цели, така че да се подобри биологичното разнообразие в стопанствата –  например чрез отглеждане на междинни или азотфиксиращи култури. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.