Какви са възможностите за напояване според нуждите и всички необходими за това документи, обясняват от Национална служба за съвети в земеделието съвместно с Шуменски университет „Е. К. Преславски“. Те проведоха онлайн семинар на тема: "Ефективно използване на водните ресурси. Законови възможности за напояване. Редуциране на разходите за вода". 

Производители чакат втори прием по de minimis

В първата част на видеото ще научите за пряката зависимост на земеделието от водните ресурси, влиянието на климатичните промени върху поливното земеделие, стратегията за биоразнообразие до 2030 г. и подробен прочит на законовата рамка за ползване на водите.

Лекторът Димитър Димитров - преподавател от Шуменския университет, поднася множество интересни факти относно възможностите за максимална ефективност при разходването на водните ресурси от земеделските стопани; типове технологии за напояване в зависимост от почвено-мелиоративните условия на терена. Посочва и методите, чрез които се постига най-ефективно използване на водата, а именно чрез прилагане на земеделските практики за консервационна и традиционна обработка за запазване на почвена влажност, както и ползите от внасяне на различните видове компост.

Обсъждат се и разходите – ресурсни и финансови, при прилагане на гравитачно поливане, дъждуване и капково напояване, какви са техните предимства и недостатъци. 

Разгледани са всички документи и процедури за получаване на разрешително, ако ползвате водите със стопанска цел. Ето някои от тях:

- Заявление за издаване на разрешително от Общината – 2 вида за съществуващ или за новоизграден кладенец;
- Такса за издаване на разрешително – 250 лв.;
- Актуална скица на имота;
- Декларация по чл. 71 от Закона за опазване на околната среда;
- Нотариален акт или договор за наем;
- Удостоверение за регистрация на ЗП;
- Отказ от ВиК оператор за водоснабдяване /без този документ не можете да продължите процедурата по издаване на разрешително/

- Обосновка на водовземането, включително на заявеното водно количество на годишна база

Експертите съветват да включите и определен воден резерв, защото, ако посочите точните количества, които са ви нужни, може да бъдете глобени, ако превишите лимитите. Точното количество може да изчислите, ползвайки Наредбата за нормите на водопотребление от 27.12.2016 г по агроклиматични райони.

Ако отглеждате култура, която не е включена в наредбата – примерно аспержи, може да разчитате на техническите параметри на оборудването, което имате. Така може да сметнете общото количество вода за година.

- Подробен химичен анализ за състоянието на земята по Наредба 1/2007 г. за проучване и опазване на подземните води 

Тази процедура може да ви струва 2000 лв.

- Хидрогеоложки доклад

Важна процедура, която трябва да сте извършили още в самото начало, тъй като на базата на този доклад ще получите данните, които ще са ви нужни на следващ етап. Цените за тази услуга са около 500-600 лв. за плитките водоносни хоризонти, а за по-дълбоките цената е значително по-голяма.

Ще разберете и каква е наказателната отговорност, ако водовземате без разрешително. Размерът на санкцията зависи от дебита на водовземане.

Презентацията показва и нужните специфични стъпки за издаването на разрешително, които може да направите на сайта на Басейнова дирекция, ако сте решили да не ползвате консултант – код на водното тяло, географски и геодезически координати на съоражението и други.

Вижте цялата презентация във видеото.