Правителството прие проект на закон за хранителната верига. Това е нов за страната закон, който създава обща рамка, регулираща всички етапи на производството, преработката и разпространението на храни, фуражи, растителен и животински репродуктивен материал, предаде Капитал.

 

Сега отделни елементи от хранителната верига са предмет на регулация в няколко отделни закона: за храните, за фуражите, за защита на животните, за ветеринарномедицинската дейност, за защита на растенията, за генетично модифицираните организми, за животновъдството, за опазване на околната среда, за здравето, за пчеларството.

 

Според проектозакона министърът на земеделието и храните отговаря за държавната политика, свързана със здраве и безопасност при растенията и продукти за растителна защита; животните и аквакултурите; хуманно отношение към животните; ветеринарномедицинските продукти; фуражите; храните (без води и спиртни напитки); ГМО храни и фуражи; лозаро-винарския сектор. Министърът на здравеопазването отговаря за държавната политика по безопасността, дистрибуцията и пускането на пазара на бутилираните води и храни със специално предназначение, а министърът на икономиката - на етилов алкохол, дестилати от земеделски произход и спиртни напитки. Министърът на околната среда и водите провежда държавната политика за освобождаване на ГМО в околната среда.

 

Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването съвместно ще провеждат политиката за безопасност, преработка и пускане на пазара на: нови храни; хранителни добавки; храни, облъчени с йонизиращи лъчения; влагането на добавки, ензими, ароматизанти и хранителни съставки; замърсители в храни; остатъци от пестициди в храни; производството, предлагането и използването на материали и предмети, предназначени за контакт с храни; национални стандарти за храни и такива, разработени от браншови организации.

 

Оценката на риска по хранителната верига ще се извършва от Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието и храните (МЗХ), е записано в проектозакона. Дейностите за обмяна на информация за риска се координират от земеделското министерство. Задължение на ведомството е да уведомява Европейската комисия и другите държави членки за възникнали рискове на територията на страната в рамките на хранителната верига. Пак МЗХ ще е длъжна да уведомява Световната организация по здравеопазване на животните за възникнали огнища на заразни болести, както и Европейската и средиземноморска организация за растителна защита за вредители по растенията. Министерството на здравеопазването пък уведомява Световната здравна организация, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията за случаи на инфекции, предавани на хора чрез храни и води, с риск от международно разпространение.

 

Глобите при неспазване на закона са изброени подробно в проекта – те са от 500 лв. до 100 хил. лв. в зависимост от нарушението и дали то се повтаря. Началната граница от 500 лв. е за този, който не окаже изисканото съдействие на контролен орган. Най-високата сума – до 100 хил. лв., е за повторно нарушение от юридическо лице, което не е изпълнило някоя от предписаните мерки за отстраняване на непосредствена и голяма опасност за хора, животни или растения – например забрана за пускане на пазара, изтегляне или унищожаване на опасни продукти.