Към края на 2013 г. одобрените стопанства по мярка 141 - „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, са над 8 500, показват статистическите данни на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Всички те ще могат да се възползват от услугите на службата безплатно до 31 август 2015 г., като за това е необходимо да посетят Териториален областен офис на НССЗ, където да подадат молба-декларация за получаване на исканите съветнически услуги.

 

Както Фермер.БГ информира, полупазарните стопани ще могат да продължат да получават съветнически услуги относно оценка на стопанството и установяване на подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление и съвети по стандартите на Общността относно безопасните условия на труд. Това стана възможно след като в края на декември в брой 110 на Държавен вестник бяха публикувани изменения и допълнения в Наредба № 10 от 2008 г., в която е визирано, че финансова помощ по мярка 143 от ПРСР 2007-2013 г. ще се предоставя до 31 август 2015 г.

 

С удължаването на срока се намалява риска за тези над 8 500 полупазарни стопанства да не успеят да изпълнят успешно своите проекти по мярка 141 и да им бъде отказано изплащането на помощта за 4-та и 5-та година, допълват от НССЗ. Освен това земеделските производители ще могат да получават в службата съветнически услуги в областта на управлението на земеделското стопанство и специфични съвети в областта на растениевъдството и животновъдството.

 

Съветите за управление на земеделското стопанство могат да включват разработване на маркетингов анализ, съвети относно организацията и управлението на стопанството, изисквания за водене на счетоводство в областта на земеделието, възможности за участие на земеделския производител в организации на производители.

 

Специфичните съвети в областта на растениевъдството и животновъдството може да включват технологии за производство в растениевъдството, препоръки за торене препоръки за водене на растителнозащитни мероприятия, препоръки за напояване, технологии за отглеждане и хранене на животните, стандарти за хигиена и хуманно отношение, ветеринарномедицински въпроси, включително стопанско значими заболявания при животните.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!