Данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за физическите блокове и за специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“ се обновяват ежегодно чрез дешифрация (дистанционно разчитане) на актуална цифрова ортофото карта, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане, чрез извършване на теренни проверки на характеристиките на физическите блокове и допустимата за подпомагане площ в тях и чрез извършване на проверки на място по чл. 37 ЗПЗП.

 

Това е записано в измененията и допълненията в Наредба 105 за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол. Теренните проверки се извършват въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните и не са проверки на място по смисъла на чл. 37 ЗПЗП. Резултатите от тях се отразяват в контролни доклади, които служат за обновяване на информацията в СИЗП.

 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) създава в СИЗП специализиран слой „Постоянни пасища“, който включва площи с минимален размер 0,1 хектара, които: 

1. са с начин на трайно ползване по цифровата ортофотокарта – пасища, мери или ливади;

2. попадат във физически блокове, включващи постоянни пасища и са заявявани в тях за подпомагане като постоянни пасища поне през една от последните 5 години.

 

Специализираният слой „Постоянни пасища“ включва постоянно затревените площи и се създава, за да се запазят постоянните пасища и ливади от разораване и преобразуване. След като приключи процедурата по създаването на специализирания слой, в едномесечен срок земеделските стопани, както и представители на браншови организации, представляващи определени земеделски стопани, могат да се запознаят с включването в специализирания слой „Постоянни пасища“ на физическите блокове или частите от тях, които стопанисват.

 

Специализираният слой „Постоянни пасища“ ще се обновява ежегодно до 1 март чрез включване или изключване на площи, когато министърът на земеделието и храните е издал заповед и чрез включване на площи по искане на техния ползвател или служебно, когато площите вече отговарят на критериите.

 

Земеделски стопанин, който иска да преобразува или разорава собствени постоянни пасища, включени в слой „Постоянни пасища“, подава в срок от 1 октомври до 31 януари заявление до министъра на земеделието и храните. В заявлението се посочват причините за искането, постоянните пасища, за които се иска преобразуване или разораване, и площите в стопанството, които ще бъдат преобразувани в постоянно пасище.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!