Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти.
 
 
Промоциите на земеделски продукти и храни в ЕС и трети страни се одобряват всяка година от Европейската комисия (ЕК) и се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Основната промяна, която МЗХГ предлага в националната наредба, е въвеждането на ясно определена състезателна процедура за организациите, които ще осъществяват промоциите.
 
Целта е да се осигури предлагането на икономически най-изгодната оферта и да не допусне наличието на конфликт на интереси, отбелязва зам.-министър Цветан Димитров в доклад за мотивите за промяната.
 
По силата на европейски регламент предложения за програми за промоция на земеделски или хранителни продукти могат да разработват и да подават сдружения на производители или търговци и организациите.
 
В случай, че програмата бъде одобрена, предлагащата организация трябва да избере изпълнител – прилагаща организация. Действащата наредба изисква това да става с конкурс.
 
 
„С предложения проект на наредба се регламентират критериите за „състезателна процедура“, като е взета предвид икономическата значимост на промоционалните програми и в същото време се гарантират основните принципи, заложени в законодателството на ЕС: недискриминация, равно третиране, както и пълна прозрачност на прилаганите критерии за подбор и възлагане“, уточнява зам.-министър Димитров.
 
По думите му, целта на изменението на наредбата е да се гарантира прозрачност, равно третиране на икономическите оператори и подходящо управление и контрол.
 
Годишната работна програма за определяне на целите, приоритетите, финансовото участие на ЕС и общия бюджет на програмите се приема от ЕК. За 2018 г. Комисията одобри с 27 млн. евро повече, отколкото през 2017 г., като бюджетът е общо 169 млн. евро за обикновените и мултинационалните програми. 
 
Проектът на наредбата няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като мярката се финансира изцяло със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, допълва зам.-министърът.
 
Общественото обсъждане на проекта ще продължи до 16 май тази година.