Представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) проведоха срещи с Европейската комисия (ЕК) и Генералния секретариат на Съвета (ГСС).
 
 
Срещата бе във връзка с напредъка по проекта за регламент за преизчисляване на налозите за производство на захар, касаещ пазарните години: 1999/2000 и 2000/2001 г. и свързаните с това ангажименти на България по време на предстоящото председателство. 
 
Проектът е подготвен с цел запълване на празнотите в законодателството, в резултат на отмяната на регламента за определяне на налозите върху производството и на коефициента за изчисляване на допълнителната такса в сектора на захарта.
 
Проектът е предоставен на ГСС на 24 октомври 2017 г. с оглед планиране работата по неговото приемане от държавите членки. Плановете на секретариата са досието да бъде представено на заседанието на Специалния комитет по селско стопанство на 20 ноември 20017 г. При необходимост работата по проекта ще продължи и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.