Правителството одобри промени в Кодекса на труда, за да не се допуска недеклариран труд.

Работна ръка: Ще има ли държавни кампуси за берачите?

Един от важните моменти засяга наемането на работник или служител без предварително сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор. При повторно нарушение наказанието за работодателя да е имуществена санкция или глоба в размер от 15 000 до 20 000 лв., а за виновното длъжностно лице – глоба в размер от 5 000 до 10 000 лв.

Със законопроекта се предлага и повишаване на административната санкция за системни нарушения, свързани с използването на недеклариран труд и за неплащане в срок на дължимите от работодателя надници и обезщетения. 

За да се спазва трудовото законодателство, е необходимо размерът на административната санкцията да е възпиращ. Ето защо се предлага работодателят да се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 20 000 до 30 000 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв. 

Дава се също възможност чрез колективен трудов договор синдикатите и работодателите на браншово и отраслово равнище да договарят по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или служител. Тя обаче не може да бъде повече от 300 часа за една календарна година. 

Паралелно с това се запазва заложеното в Кодекса на труда ограничение за извънреден труд до 150 часа годишно, когато няма сключен колективен трудов договор. 

Тютюнопроизводителите също да могат да наемат работници с еднодневни договори за краткотрайна селскостопанска работа по време на прибирането и обработката на реколтата.