Първите приеми на проекти за изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще стартират през месец април 2023 г. 

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

Това стана ясно по време на годишната среща на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). На нея земеделското министерство представи графиците с процедурите за изработване на насоките за кандидатстване, както и изискванията за кандидатстване, които се оказват облекчени за стопаните.

От презентация на Министерство на земеделието става ясно, че до края на януари 2023 ще бъдат готови черновите за условията за кандидатстване и за изпълнението на одобрени проекти.

През февруари 2023 ще бъдат проведени заседания на работната група за обсъждане на изготвените насоки за кандидатстване. А през март 2023 е заложено общественото обсъждане на проекта за насоки за кандидатстване от 30 дни.

През април 2023 е заложено и първото откриване на приеми на проекти за изпълнение на инвестициите, като всички те ще бъдат с продължителност от 60 дни. 

От ресорното ведомство представиха процедурите при проектите в сектора, разделени четири направления - Инвестиции и технологична и екологична модернизация, Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства, Изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци и Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в това число добив на биологичен материал от тях.

Експертите уточниха, че за разлика от по-големите изисквания, които са заложени в Стратегическия план, при процедурите в Плана за възстановяване и устойчивост, условията ще бъдат значително опростени. 

От кандидатите няма да се изисква доказване на икономическа жизнеспособност на предложенията за изпълнение на инвестиции. Ще се представят опростени бизнес планове, както и обоснованост на разходите (една оферта за референтни разходи / две оферти за всички други допустими разходи).

По първите две мерки няма изискване за минимален стандартен производствен обем на стопанството (СПО).

Максимална стойност на един проект по процедурата Инвестиции и технологична и екологична модернизация е 500 000 лв. А при процедурата Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства е 580 000 лв.

Кандидатите и по двете процедури трябва да са регистрирани земеделски производители – през настоящата и за предходната стопанска година. Приоритет се дава на чувствителните сектори, биопроизводителите и микро/малки предприятия.

И по двете процедури не са допустими инвестиции в строителство или изграждане, както и не е предвидено посещение на място преди извършване на инвестициите.

Мнение: Без стратегия за кръгова икономика няма пари от ПВУ

Ето и изискванията по другите две направления:

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в това число добив на биологичен материал от тях.

 

Капацитетът на сградите за отглеждане на  животните, както и на съоръжения за съхранение на оборски тор, трябва да съответстват на броя на отглежданите животни.
Капацитетът на съоръженията и сградите за съхранение на селскостопанска продукция, в случаите когато ще се съхранява продукция, предназначена за изхранване на животните, която не е произведена от кандидата, следва да съответства на броя животни, предвидени за подпомагане в предложението за извършване на инвестиция.
Кандидатите трябва да са признати по чл. 29б  от Закона за животновъдството преди 7 април 2022 г. и да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

ЕК одобри Плана за възстановяване на България

Изграждане на центрове за подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци

 

Съответствие между капацитета на активите за които се кандидатства и предвидената продукция в производствена програма (в това число произведена от асоциирани партньори);
Необходимо е предвиждане на минимална стойност на допустимите разходи за едно предложение за изпълнение на инвестиции от гледна точка на намаляване на административната тежест и целесъобразност на инвестициите.
Допустимите кандидати следва да са регистрирани като ЗП не по-късно от предходната на кандидатстване стопанска година;
Ангажимент за поддържане на площи, заети с предвидените в проекта култури за периода на изпълнение на бизнес плана.
Критерии за подбор (административни области с традиции в производството на плодове и зеленчуци, участие на по-голям брой земеделски стопани, намаляла заетост в стопанството, намалели приходи от дейността, устойчиви земеделски стопани (36 месеца), стопанства с по-висока производителност труда).