От днес до 15 май всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ и схемите за национални доплащания през 2010 г., могат да подават заявленията за подпомагане, съобщават от ДФЗ. Заявленията се подават в общинските земеделски служби по места.

В този срок не се предвижда санкция. От 15 май до 9 юни санкцията е от 1 процент за всеки просрочен ден, припомнят в съобщение от пресцентъра на ДФ "Земеделие".

Кандидатите за подпомагане по схемите по кампанията за директни плащания - 2010 трябва реално да ползват заявените от тях площи; да разполагат с необходимите документи, които да доказват правото им да ползват обработваната земя, както и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно утвърдените национални стандарти.

При кандидатстване по схемите за директни плащания кандидатите попълват заявление за входяща регистрация, като след въвеждане на всички данни в Интегрираната система за администриране и контрол  се подава заявление за подпомагане.

Схемата за единно плащане на площ е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейският фонд за гарантиране в земеделието, се посочва в съобщението.

Плащането по СЕПП се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с количеството продукция или брой отглеждани животни.

Допустимите за подпомагане земи са - обработваема /орна/ земя; постоянно затревени площи /пасища и ливади/; земи, заети с постоянни култури /в т.ч. лозя/; семейни градини. Право на подпомагане по тази схема имат земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК и които реално използват декларираните от тях земеделски земи.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, за които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние.

Минималният размер на стопанството трябва да е 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури.