Зелените плащания и позеленяването като цяло е основният приоритет в Общата селкостопанска политика 2014-2020, припомня Снежана Благоева, директор на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ в МЗХ. Три основните зелени изисквания, които земеделските производители ще трябва да спазват. „Значителна част от бюджета за подпомагане е свързан именно със спазването на тези изисквания. 30% от националния пакет на държавите-членки ще бъде отделен за такива плащания. Зелените изисквания са задължителни“, каза Снежана Благоева.

 

И предупреди, че неспазването им ще води до намалявания и санкции, които в определени случаи могат да засягат не само зелените плащания. Площите, които се използват за биологично производство - система за производство с доказана полза за околната среда - се считат за отговарящи на условията за отпускане на плащане за екологизиране, без към тях да се прилагат допълнителни изисквания.„Това, което беше дадено като гъвкавост за държавите-членки, са т.нар. еквивалентни практики, предвидени в Регламента и визирани в специално приложение.

 

Еквивалентните практики могат да заместят зелените изисквания - това са конкретни ангажименти, които се поемат от страна на земеделските производители, и ако бъдат спазвани, могат да бъдат разглеждани като изпълнение на зелените изисквания. Целта е да се постига необходимият екологичен ефект от прилагането на тези еквивалентни практики и той да е поне равен на ефекта, който би бил постигнат от изпълнението на зелените изисквания“, обясни Благоева.

 

Тя подчерта, че Европейският парламент (ЕП), въпреки съпротивата на голяма част от държавите-членки, е взел решение да няма двойно финансиране. „Когато земеделският производител кандадитства и изпълнява определени екологични мерки по развитие на селските райони и тези мерки бъдат признати като евивалентни, то тогава ще има в определена степен намаление на плащанията по развитие на селските райони, за да се избегне двойно финансиране при постигането на едни и същи екологични цели“, заяви още Снежана Благоева.

 

В някои държави-членки съществуват практики, които не се прилагат у нас – това са сертифицирани национални или регионални схеми за екологични практики. Благоева даде за пример Франция, където подобни схеми са признати от държавата и се прилагат като предварително схемите се нотифицират пред ЕК. „Одобрение за такива схеми се дава от ЕК когато се прецени, че ефектът от прилагането им като еквивалент е поне равен на този, който би се постигнал при изпълнението на трите основни зелени изисквания“, допълни Благоева.

 

Кои са трите основни зелени изисквания, които земеделските производители трябва да спазват:


1. Поддържане на постоянни пасища


2. Диверсификация на културите (всеки стопанин трябва да отглежда поне две култури, ако обработваемата му земя е над 10 хектара и поне три култури, ако обработваемата земя е над 30 хектара. Основната култура може да заема най-много 75% от обработваемата земя, а двете основни култури — най-много 95% от обработваемата площ)


3. Осигуряване на „приоритетни екологични площи“, представляващи най-малко 5% от обработваемата площ на стопанството за повечето стопанства с обработваема площ над 15 хектара - синори, живи плетове, дървета, угар, ландшафт, биотопи, защитни ивици, залесени площи. След като през 2017 г. Комисията представи предвидените доклад и законодателно предложение, тази стойност може да се увеличи на 7%.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!