Проектонаредба има амбицията да се справи с хаоса при идентификацията на земеделските земи. Това е възможно с допълнение на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 
 
 
Документът, уреждащ условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) предлага създаването на текстове, с които се дефинират основните характеристики на физическия блок – граници, начин на трайно ползване и уникален идентификатор. Като е записано, че основните характеристики на физическия блок са неговите граници и начин на трайно ползване.
 
 
Най-интересната част предвижда въвеждането и поддържането на система за идентификация на земеделски парцели за временно затревени площи. 
 
В нея ще се включват площи с минимален размер над 0,1 ха. Те трябва да са заявени за подпомагане в парцели с код на култура от групата на обработваемите земи, представляващи временно затревени площи, съгласно номенклатурата на културите в ИСАК. 
 
В системата ще се отбелязва и поредността на годините на заявяване. Площи, които са заявени в парцелите до четири поредни години, се предлага да се считат за обработваеми земи, а тези, които са заявени до пет и повече поредни години – за постоянно затревени площи.
 
 
Предвидено е още въвеждането на детайлизирано изброяване на цифрови географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве в СИЗП, тъй като към момента липсва такова изброяване. Заедно с това е обяснен и начинът на трайно ползване на физическия блок със земеделско предназначение - той ще се определя спрямо преобладаващия, над 75% от площта, начин на ползване на земята в границите му. 
 
Проектонаредбата подлежеше на обществено обсъждане до вчера, 28 февруари. Все още не са публикувани становища и предложения по нормативния акт, но коментари не липсват.
 
„Пълна подкрепа за това предложение, много хаос цари в тази сфера, хората не знаят, колко пари получават от наема на своя земя. Лично съм се сблъсквал моя земя да бъде давана под наем от кмета, а аз даже не знам, че трябва да получавам пари. Надявам се тази наредба да внесе ред. Също може да пише параметри на почвата и възможен бъдещ труд“, е залегналият под общественото обсъждане коментар на потребител battbg от 29 януари.
 
Въпреки отчетените позитиви от проектонаредбата, не всички са на мнение, че тя ще бъде работеща в предложения й вид. От Национална био асоциация изпратиха своето становище по темата.
 
 
„Няма нормативно изискване на европейското законодателство, за съответствие на площите, които се подпомагат с техния начин на трайно ползване (НТП). От 2007г. до момента не е имало значение - т.н НТП на земеделската земя при нейното очертаване в системата ИСАК и в последствие на подпомагане на земеделския стопанин. НТП на земеделските земи е изключително разнообразен – нива, селскостопански двор, трайни насаждения, овощна градина, зеленчукова градина и други. Всичко това е без значение в процеса на подпомагане по схемите и мерки прилагани от ДФ „Земеделие“, тъй като земеделският стопанин не заявява площ по НТП, а заявява за подпомагане определена селскостопанска култура. С други думи, важно е фактическото положение върху обработваемата земя и засадената/засятата култура, а не НТП.
 
До момента, това е установена практика от Техническия инспекторат на ДФ „Земеделие“, както и на ОС „Земеделие“, които извършват теренни проверки на земеделските стопани. До момента това е установена практика в целия Европейски съюз“, коментират от асоциацията във връзка с предложените промени в проектонаредбата.