Изсъхване на полезащитните горски пояси застрашава почвеното плодородие и биоразнообразието в Добруджа. При близо 100 км от създадените през 50-те години съоръжения се наблюдава необичайно съхнене, доказва обследване на Държавно ловно стопанство – Балчик, направено съвместно с Лесозащитна станция - Варна.

За пчеларите: Залесяват с медоносни дръвчета в Добруджа

На помощ са били извикани екипи от Лесотехническия университет, ИАГ и Института по гората към БАН, за да се установи причината за загиването не само на отделни дървета, но и на цели гори. 

Обследвани са 365 насаждения на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, като дърветата в тях са на възраст между 20 и 80 години. 

Засегнати са основно насажденията от вида планински и американски ясен. Заради липсата на сняг през зимата и малкото количество валежи през пролетта и лятото е започнало обезлистване на поясите на територията на ловното стопанство в Балчик. 

Като втора причина за изсъхването се посочва нов вид вредител, непознат по нашите ширини. Насекомото се е появило у нас заради промените в климата и засушаването през последните две години.

Неприятелят унищожава пъпките, младите клонки и листата на дърветата, което води до изсъхването им. При най-засегнатите пояси ще се проведе санитарна сеч, за да не създават падналите дървета проблем на земеделските стопани.

Залесяването на засегнатите участъци ще стартира през пролетта на 2021 г. Според инж. Веселин Нинов, директор на СИДП – Шумен, трябва да се търси решение в дългосрочен план, тъй като след 10-20 години проблемът ще ескалира. Необходима е постепенна подмяна на влаголюбивите дървесни видове с такива, които са устойчиви на засушаване. 

Горските пояси в Добруджа са единствени по рода си в Европа. Общата им дължина е 5000 км, площта им е общо 78 620 дка. Оформят блокове от 400 до 1000 дка, като спират ветровата ерозия, опазват хумусния слой, намаляват изпаренията на влага и увеличават добивите от полски култури.