Одобрен е проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018, става ясно от заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. 
 
 
Неофициалният слой е обновен за 2018 г. чрез разчитане на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2018 г. и чрез отразяване на резултатите от теренни проверки проведени през годината.
 
Слоят се предоставя на Разплащателната агенция  за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през Кампания 2018 заявления за подпомагане.
       
В срок до 7 януари 2019 г. (включително), земеделските стопани могат, по съществуващия одобрен образец, да подават възражения относно непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в проекта на специализиран слой.
 
Въз основа на получените в ОДЗ възражения, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” ще извърши необходимите проверки на физически блокове, с оглед коректното определяне на обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018. Проверките включват преглед на коректността на дешифрацията (разчитането) на новата на ЦОФК по заснемане 2018 г. и правилното нанасяне в СИЗП на резултатите от извършените теренни проверки за актуализация наСИЗП.
 
В случаи на установено цялостно или частично невключване на конкретни площи в специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 поради административна грешка или пропуск, ще се коригира слоя като се включат в него подходящите за подпомаганеплощи.
 
При разглеждане на възраженията и при актуализация на физическите блокове, в случай на установяване на неподходящи за подпомагане площи, включени (останали) в обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 поради пропуск или технически грешки, ще бъде извършена корекция, като се изключат от слоя недопустими части въз основа на ЦОФК по заснемане 2018 г. и на протоколи от теренни проверки от същата година.
 
Във всички останали случаи, при които обхвата на специализирания слой е коректно определен, промени в СИЗП не се извършват.
 
В срок не по-късно от 26 февруари 2019 г. дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” ще предостави на Разплащателната агенция финалния специализиран слой. допълнително актуализиран на база подадените и разгледани възражения, както и на база други данни като резултати от проверки на място, извършени от страна на Техническия инспекторат към ДФ „Земеделие”. 
 
Въз основа на актуализирания, финален за кампанията специализиран слой, Разплащателната агенция ще направи корекции в извършените плащания по схеми и мерки за подпомагане на площ. 
 
Разплащателната агенция ще изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. За земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, Разплащателната агенция ще издаде съответните Актове за установяване на публични държавни вземания, при спазване на приложимото национално и европейскозаконодателство.