По схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци видът на заявена култура трябва да съответства на начина на трайно ползване на физическия блок, в който тя попада. За да има по-голяма яснота относно всички условия, на които следва да отговарят заявените по тези схеми площи, от Министерството на земеделието предлагат допълнение в Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Индикативен график 2022 за субсидиите от ДФЗ

В чл. 31а се изброява при какъв начин на трайно ползване на физическия блок подпомагането на тези площи е допустимо по всяка от схемите. В чл. 31а, ал. 1 се създава второ изречение, което гласи:

Допустими за подпомагане са следните площи:
1. по чл. 29, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Други трайни насаждения 023 ДТН“, „Овощни насаждения 022 ОН“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“;
2. по чл. 29а, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Лозови насаждения 021 ЛН“, „Овощни насаждения 022 ОН“, „Други трайни насаждения 023 ДТН“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“;
 3. по чл. 30, чл. 30а, чл. 30б и 30в, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Обработваеми земи 010 ОЗ“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“;
4. по чл. 31, която попада във физически блок с начин на трайно ползване: „Оранжерийни площи 011 ОП.“

Друга новост е свързана с правните основания за ползване. Почти всички земи, с които се кандидатства за подпомагане, се регистрират въз основа на кадастралните регистри. Много малко са землищата, в които регистрацията все още се извършва въз основа на Картата на възстановената собственост. 

Ето защо препратката в чл. 7, ал. 3, т. 2 на Наредба № 5 от 2009 г. към Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на Картата на възстановената собственост се заличава.

Ако имате възражения или допълнения, до 21 февруари може да ги изпращате писмено на [email protected] До тогава тече общественото обсъждане на въпросната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.