Земеделското министерство публикува проектонасоки за обсъждане за втори прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020.

Подмярка 16.1: Половината проекти са отхвърлени

До 13 октомври могат да се изпращат писмени предложения и коментари по публикуваните документи чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: [email protected]

"На този етап в ИСУН и на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата", обръща внимание Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО).

Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки.

Първият прием на подмярката за агроиновации беше отворен на 17 октомври 2019 г., а срокът беше удължен до 17 февруари тази година поради факта, че три дни преди крайната дата нямаше подаден нито един проект. Близо половината от подадените проекти бяха отхвърлени. През август Министерството на земеделието публикува списък на проектните предложения по подмярка 16.1 , които не са допуснати на следващ етап – техническа и финансова оценка. 

Бюджетът на подмярката е 20 601 045 лева, от които 3 911 600 лв. са за оперативни групи, в които участник е Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).

Допустими кандидати и допустими членове на оперативни групи

За подпомагане могат да кандидатстват оперативни групи, учредени като дружества по смисъла на чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Членовете на оперативната група могат да бъдат само:
    •  земеделски стопани, регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
    •  научни институти, научни центрове или Държавно предприятие „Научно – производствен център”, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или биотехнологиите или хранителните технологии и Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ);
    • висши училища, акредитирани по Закона за висшето образование с актуални акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“;
    • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на селското стопанство или горското стопанство или опазване на околната среда или водите;
    • микро-, малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон в обхвата на избрани производствени сектори, свързани с преработката на селскостопански продукти посочени в Приложение № I от ДФЕС (Приложение № 1 от Условията за кандидатстване) и извършващи дейност с кодове по Класификация на икономическите дейности (КИД- 2008) от Раздел 10 на сектор С „Преработвателна промишленост“ и код 11.02;
    • еднолични търговци и юридически лица с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Национална служба за съвети в земеделието;
    • физически или юридически лица, производители на ветеринарно медицински продукти регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.