С Указ 212 от 7 ноември 2013 г. вече е факт обнародването в „Държавен вестник“ на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В Преходни и заключителни разпоредби се визират и промени в Закона за данък върху добавената стойност ((ЗДДС).

 

В чл. 92 ал. 3 е записано: „(3) Независимо от ал. 1 данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се възстановява в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато:


1. Лицето е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки с нулева ставка на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки, включително доставките с нулева ставка; на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на следните услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка: транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз и оказвани във връзка с този транспорт спедиторски, куриерски и пощенски услуги, различни от услугите по чл. 49; транспортна обработка на стоки; услуги във връзка с транспорта, оказвани от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, както и услуги по оценка, експертиза и работа върху движими вещи.


2. Лицето – земеделски производител, е извършило за последните 12 месеца преди текущия месец облагаеми доставки със ставка 20 на сто на произведените от него стоки по приложение № 2, част втора, на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени от него облагаеми доставки“.

 

В Параграф 1а на Преходни и заключителни разпоредби се създава нова точка: „Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.)“.

 

Допълнителните разпоредби и част втора от приложение № 2 от Закона за данък върху добавената стойност ще се прилагат до 31 декември 2018 г. Законът влиза в сила на 1 декември 2013 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!